До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СІЧОВА Оксана Василівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/023324

 

СІЧОВА Оксана Василівна


завідувач відділу


Інститут архівознавства. Відділ архівознавства і документознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Sichova Oksana (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Дослідження критеріїв експертизи цінності документів; процесу фондування та описування архівних документів установ наукового профілю; еволюції архівної термінології.
  Контактна інформація: +38(044) 234-73-60, sichova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1978
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2000Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  2003аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Науковий ступінь:
  2021кандидат історичних наук; тема дисертації: «Формування та розвиток системи архівних фондів наукових установ НАН України (1968 – 2018)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2004 р.
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Експертно-перевірної комісії Національної академії наук України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2020) Формування та розвиток системи архівних фондів наукових установ НАН України (1968–2018) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Січова Оксана Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2020. 19 с.
  2. (2020) Формування та розвиток системи архівних фондів наукових установ НАН України (1968–2018) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02, 27 / Січова Оксана Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2020. 248 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2020) Архівні фонди наукових установ НАН України: традиції та сучасність : монографія / О. Січова. Київ, 2020. 128 с.
  5. (2021) Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження Архівного фонду Національної академії наук України (2000–2020) : монографія / відп. ред. О. С. Онищенко; авт. кол.: О. В. Березовська, О. І. Вербіцька, Г. В. Індиченко, І. Г. Кіржаєва, Л. О. Матвійчук, К. Є. Новохатський, О. С. Онищенко, О. В. Січова, А. І. Шаповал, С. В. Шарабанова, Л. М. Яременко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2021. 350 с.
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (2008) Архівні фонди установ Національної академії наук України. Путівник / НАН України, Нац.б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; автори-упорядники: Л. М. Яременко, О. В. Березовська, О. В. Січова [та ін.] / редкол. :О. С. Онищенко (відп. ред.) та ін. Київ, 2008. 448 с.
  8. Статті
  9. (2004) З історії колонізації південних земель Правобережжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина XVIII ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2004. Вип. 9. C. 112–120.
  10. (2007) Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. C. 124–134.
  11. (2011) Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2011. №. 1 С. 78–85.
  12. (2011) Співпраця бібліотек і архівів науково-дослідних установНАН України // Вісник Одеського історико-краєзнавчогомузею. Одеса, 2011. № 10. С. 52–53.
  13. (2012) Архівна система Академії наук Української РСР в 60–70-х рр. ХХ ст. // Рукописна та архівна спадщина України. Київ, 2012. Т. 15. С. 143–162.
  14. (2014 ) Інформаційні ресурси архівів установ НАН України та можливі шляхи їх використання в умовах електронного інформаційного середовища // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 40. Київ, 2014. С. 237–247.
  15. (2015) Класифікація документації наукових установ НАН України в контексті формування архівних фондів // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2015. Вип. 42. C. 484–498.
  16. (2015) Фондування документів науково-дослідної установи НАН України // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. C. 485–493.
  17. (2016) Особливості класифікації архівних документів науково-дослідних інститутів НАН України // Архіви України. Київ, 2016. № 2. C. 7–20.
  18. (2018) Організація архівної справи в наукових установах Національної академії наук України // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2018. Вип. 22. C. 358–374.
  19. (2023) Архіви і наука: потенціал, інновації, професійні компетенції [Електронний ресурс] / Л. Яременко, О. Січова, О. Загорецька // Бібліотечний вісник. Київ, 2023. № 4. С. 108–111.
  20. Науково-методичні матеріали
  21. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : збірник нормативних та методичних документів : збірник нормативних та методичних документів [Електронне видання] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер надського, Ін-т архівознавства; авт. та упоряд.: Л. М. Яременко (кер.), О. В. Січова (заст. кер.), О. В. Березовська [та ін.]; редкол.: В. І. Попик (гол. ред.) [та ін.]. Київ, 2017. 312 c.
  22. Науково-популярні публікації
  23. (2019) Пам’ять про Голокост : Каталог пам’ятників жертвам геноциду на території України / авт.-упоряд. О. Січова. Київ : Мемор. центр Голокосту “Бабин Яр”, 2019. 253 с.
  24. Тези наукових доповідей
  25. (2013) Архівний фонд Національної академії наук України: формування та структура // Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі : матеріали науковоїконференції з міжнародною участю (14 березня 2013 р., м. Київ) / Держ.архів. служба України, Укр. НДІ архівної справи та документознавства, Центр. держ. архів-музей літератури і мистецтва України, кафедра архівознавства та спец. галузей іст. науки іст. ф-ту Київ. Нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Київ, 2013. С. 166–169.
  26. (2013) Забезпечення інтелектуального доступу до архівних фондів наукових установ НАН України в умовах електронного інформаційного середовища // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). Київ, 2013. С. 294–296.
  27. (2013) Система архивных подразделений в Национальной академии наук Украины // Фундаментальная наука: проблемы изучения, сохранения и реставрации документального наследия: Материалы Международной научной конференции. Москва, 2013. С. 219–223.
  28. (2014) Документальний фонд науково-дослідної установиНАН України // П’ятнадцяті джерелознавчі читання (присвячені70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ) : матеріали Всеукраїнської наукової конференції м. Київ, 4 листопада 2014 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичноїнауки, Український науково-дослідний інститут архівної справи тадокументознавства. Київ, 2014. С. 72–74.
  29. (2014) Информационные ресурсы архивных фондов научно-исследовательских учреждений Национальной академии наукУкраины / О. Сичевая // Документ. Архив. Информационное общество : сборник материалов I Международной научно-практической конференции (Москва, 26-27 сентября 2013 г.). Москва, 2014. С. 131–140.
  30. (2014) Класифікація документів як підґрунтя формуванняінформаційних ресурсів архіву науково-дослідної установи НАН України // Місце і роль бібліотек у формуванні національногоінформаційного простору : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.). Київ, 2014. С. 156–159.
  31. (2015) Принципи організації документів НАФ в архівах установНАН України // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріалиМіжнародної наукової конференції (Київ, 6-8 жовтня 2015 р.) : В 2-хчастинах. Київ, 2015. Ч. 2. С. 127–129.
  32. (2015) Фондування документів державної організації з координаційно-організаційними функціями на прикладі архівного фондуГоловної редакційної колегії науково-документальної серії книг«Реабілітовані історією» // Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науковопрактичної конференції (Київ, 21–22 травня 2015 р.) / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, іст. ф-т, каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України. Київ, 2015. С. 162–165.
  33. (2016) Формування архівного фонду науково-дослідногоінституту в сучасних умовах (на прикладі архівного фонду Інститутудержави і права ім. В. М. Корецького НАН України) //Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. Київ, 2016. С. 527–530.
  34. (2018) Особливості обліку та використання документів НАФ, що зберігаються в музеях науково-дослідних установ НАН України // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 6-8 лист. 2018 р.). Київ, 2018. С. 631–635.
  35. (2019) Архівні фонди наукових установ: історіографія проблеми // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. Київ, 2019. Т. 2. С. 351–355.
  36. (2020) Архіви он-лайн, нові форми роботи в умовах пандемії // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2020 р.). Київ: НБУВ, 2020. 706 с.


  ©   Січова Оксана, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського