До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КУРГАНОВА Олена Юріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/114326

 

КУРГАНОВА Олена Юріївна


науковий співробітник


Інститут книгознавства . Відділ стародруків та рідкісних видань .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові зацікавлення: Текстологія, історія мови, поетика бароко, мистецтво книги.
Контактна інформація: +38(044)288-13-85, olena.kurganova@gmail.com; kurganova@nbuv.gov.ua
Дати життя:29.12.1983, м. Київ
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2007Національний університет "Києво-Могилянська академія", Філологія
Науковий ступінь:
2013кандидат філологічних наук; тема дисертації: "Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко середини XVII ст."
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2013
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2013) Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко середини XVII ст. : автореф. дис… к. філол. н.: 10.02.01: українська мова. - Київ, 2013. – 20 c.
 2. (2013) Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко середини XVII ст. [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Курганова Олена Юріївна ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ, 2013. - 279 арк.
 3. Статті
 4. (2008) «Бесіда чоловіка з Богом» як вияв взаємодії літургійних та художніх елементів у текстовій організації барокової поезії середини XVII ст. // Наукові Записки. - К. :Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - Том 85: Філологічні науки. – С. 45-50.
 5. (2009) Лексико-семантична репрезентація образу Ісуса Христа в українській бароковій поезії середини XVII ст. // Наукові Записки. - К. :Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. - Том 111: Філологічні науки. – С. 28-31.
 6. (2009) Лексичний повтор як засіб когезії у барокових вінцях молитовних епіграм XVII ст. // Семантика мови і тексту. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 вересня 2009 року. - Івано-Франківськ, 2009. - Частина ІІ. – С. 82-85.
 7. (2010) Лексична і граматична репрезентація образу молитовного адресанта в текстах української літургійної молитви XVII ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. - Чернівці :Чернівецький національний університет, 2010. - Випуск 506-508. Слов’янська філологія. – С. 185-190.
 8. (2012) Текстотвірна роль «молитовного повідомлення» в мові української барокової поезії середини XVII ст. // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. - К., 2012. - Вип. 42/1. – С. 233-237.
 9. (2014) Ідентифікатор LOC-фінгерпринт як засіб атрибуції іноземних стародруків // Сучасні інформаційні технології в бібліотечній справі : Збірник матеріалів V наукової конференції молодих учених «Молодь. Наука. Інновації» (15 травня 2014 р.). - Київ, 2014. – С. 130-133.
 10. (2014) Літургійна молитва як текстотвірний чинник поетичних збірок Івана Величковського «Зеґар» і «Млеко» // КАΛОФωΟΝΙΑ : Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. - Львів :Видавництво Українського Католицького Університету, 2014. – С. 47-54.
 11. (2014) Українські барокові видання XVII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2014. - Вип. 18. – С. 81-90.
 12. (2015) Ідентифікатор «фінгерпринт» як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. - 2015. - 2(226). – С. 14-18.
 13. (2015) Художня структура українських видань доби бароко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. – С. 146-157.
 14. (2016) Барокова поезія на сторінках українських стародруків як об'єкт науково-бібліографічного обліку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2016. - Вип. 44. – С. 316-328.
 15. (2016) Поетична молитва як "текст у тексті" в українських кириличних виданнях доби Бароко // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2016. - Вип. 20. – С. 90-101.
 16. (2017) Актуализация поэзии из кириллических старопечатных изданий в библиографических и книговедческих исследованиях XIX–XX вв. // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры. Вып. 7. Нараджэнне кнігазнаўчай думкі і паўстанне навукі пра кнігу : vitae parallelae : зб. навук. прац, прысвеч. 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. - Мінск :БДУКМ, 2017. – С. 263-284.
 17. (2017) Вербалізація іконописних образів у віршах з українських кириличних стародруків // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. – С. 48-60.
 18. (2017) Українська барокова поезія в кириличних виданнях книг Святого Письма XVII - першої половини XVIII ст // Слов'янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.). - Київ, 2017. – С. 383-387.
 19. (2017) Українська геральдична поезія у кириличних виданнях із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 47. – С. 146-162.
 20. (2018) Бароковість художньої структури рохманівського видання «Євангелія Учительного» 1619 р. Кирила-Транквіліона Ставровецького // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2018. - Вип. 10. – С. 175-180.
 21. (2018) Взаємодія вербального та графічного образу в художньому оформленні видань акафістів XVII-XVIII ст. друкарні Києво-Печерської лаври // Текст і образ. Актуальні проблеми історії мистецтва. - №2(6). - С. 5-18.
 22. (2018) Курганова О. Ю. Інноваційні форми підготовки наукових каталогів стародруків на прикладі проекту "Поезія в українських стародруках" / О. Ю. Курганова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2018. - Вип. 22. - С. 556-567.
 23. (2019) Українська дескриптивна поезія у кириличних виданнях XVII–XVIII ст. із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 51. - С. 91-107..
 24. Тези наукових доповідей
 25. (2013) Електронна виставка Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з нагоди 300-річчя Дені Дідро // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (К., 8–10 жовт., 2013 р.). - Київ :НБУВ, 2013. – С. 279.
 26. (2014) Стиль барокко в украинских изданиях XVII в. // Книга в информационном обществе. Материалы XVIII Международной научной конференции по проблемам книговедення (Москва 28-30 апреля 2014)/ Отв. ред. Васильев; Сост.: Д.Н. Бакун, М.А. Ермолаева: В 4 ч. - Москва:ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. - Ч. 1. – С. 62-63.
 27. (2015) Барокова епіграма як засіб увиразнення українських кириличних видань кінця XVI - І половини XVIII ст. // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Міжнар. наук. конф. до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). - Київ, 2015. – С. 102-104.
 28. (2015) Електронна антологія барокової поезії як засіб презентації фонду відділу стародруків НБУВ // «Бібліотека. Наука. Комунікація» : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, НБУВ, 6–8 жовтня 2015 р.). - Київ, 2015. – С. 184–187.
 29. (2016) Геральдична поезія як складова книжкової культури України кінця XVI – XVII ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4-6 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. – С. 149-152.
 30. (2016) Роль дескриптивної епіграми в богослужбових виданнях XVII ст. друкарні Києво-Печерської лаври // Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 трав. 2016 р.). - Київ, 2016. – С. 379-383.
 31. (2017) Перспективність застосування ідентифікатора фінгерпринт при атрибуції ланиношрифтних стародруків // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 3-5 жовтня 2017 р.). - Київ, 2017. – С. 144-147.
 32. (2018) Сторіччя академічних досліджень стилю бароко в українських стародруках // Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 листопада 2018 р.). - Київ, 2018. – С. 181-184.
 33. (2019) Цикл епіграм "Святому Дамаскіну вірши" в українській книжковій культурі XVII ст.: проблема атрибуції // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8-10 жовтня 2019 р.). - 2019. - Т. 1. - С.174-178.


©   Олена Курганова, 2014 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського