До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ФІЛІПОВИЧ Марина Анатоліївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/307038

 

ФІЛІПОВИЧ Марина Анатоліївна


завідувач відділу


Інститут рукопису . Відділ кодикології та кодикографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Контактна інформація: 288-14-18, filipovych@nbuv.gov.ua
Дати життя:25.11.1979 р., м. Київ
Освіта:
2002історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історик
2011аспірантура історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий ступінь:
2012канд. іст. наук ; тема дисертації: «Полоцька земля в наративних та актових джерелах (друга половина ХІІІ – перша половина ХVІ ст.)»
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з листопада 2012
Професійна діяльність:
2000–2001 викладач історії в середній школі № 268 м. Києва
у 2002-2003викладач соціально-гуманітарних дисциплін у Київському коледжі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
з 2012 молодший науковий співробітник Інституту рукопису відділу джерелознавства
2013–2015науковий співробітник
з 2015завідувач відділу кодикології та кодикографії
Додаткові посади та обов`язки:
учений секретар Інституту рукопису
2014-2016координатор Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури
член Експертної та Науково-методичної рад Інституту рукопису
Відзнаки та нагороди:
2014–2016Стипендіат Національної академії наук України


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2011) Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина XIII - перша половина XVI ст. ) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіпович Марина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2011. - 235 арк.
 2. (2011) Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина ХІІІ – перша половина ХVI ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2011. 17 с.
 3. Монографії, брошури
 4. (2014) Полоцька земля в літописних та актових джерелах ХІ–XVI століть / відп. ред. Л.А. Дубровіна. Київ : НБУВ, 2014. 204 с.
 5. Статті
 6. (2004) Польсько-литовська унія у білорусько-литовській літописній традиції / М. Філіпович // Український історичний збірник. - К, 2004. - Вип. 6. – С. 35-46.
 7. (2010) Полоцька земля у білорусько-литовській літописній традиції / М. Філіпович // Український історичний збірник. - К., 2010. - Вип. 13. – С. 44-56.
 8. (2010) Полоцька земля у легендарній частині білорусько-литовських літописів / М. Філіпович // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. - Житомир, 2010. – С. 314–317.
 9. (2011) «Повість про Полоцьк» у білорусько-литовській літописній традиції / М. Філіпович // Несторівські студії: Євфросинія Полоцька в історії Православ’я. - К, 2011. – С. 128–132.
 10. (2011) Особливості соціальної моделі Полоцької землі у складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів другої половини XIII – початку XVI ст.) / М. Філіпович // Матеріали ІV Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського університету імені Івана Франка: Збірник наукових праць. - Житомир, 2011. – С. 290-293.
 11. (2011) Полоцьк у другому та третьому білорусько-литовських зводах / М. Філіпович // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. - К, 2011. - № 50. – С. 210-217.
 12. (2011) Полоцька земля у «Літописці великих князів литовських» / М. Філіпович // Київська старовина. Науковий історико-філологічний журнал. - К, 2011. - № 3. – С. 57-65.
 13. (2011) Полоцька земля у відображенні загальноруської частини першого білорусько-литовського зводу / М. Філіпович // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. - К, 2011. - № 49. – С. 183-191.
 14. (2012) Полацкая земля ў беларуска-літоўскай летапіснай традыцыі / М. Філіповіч // Беларускі гістарычны часопіс. - Мінск, 2012. - № 5 (154) май. – С. 20-31.
 15. (2012) Полоцька земля у білорусько-литовській літописній традиції / М. Філіповіч // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Полацк, 22-23 мая 2012 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Полацкі дзярж. ун-т; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; навук. рэд., уклад. В.М. Ляўко. - Мінск :Беларус. навука, 2012. – С. 60–71.
 16. (2013) Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV – початку XVІ ст.) / М. Філіпович // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К, 2013. - Вип. 17. – С. 221-238.
 17. (2014) До Дня слов’янської писемності і культури (міжнародні наукові конференції "Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття" і "Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі") // Вісник Національної академії наук України. – 2014. – № 9. – C. 72-76 .
 18. (2015) До Дня слов’янської писемності і культури. Міжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції" / В. В. Горєва, М. А. Філіпович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С. 511-517..
 19. (2015) Особовий архів О. С. Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: склад та інформаційний потенціал / М. А. Філіпович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С. 76-85. .
 20. (2015) Розвиток електронних ресурсів на особові архівні фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. / відп. ред. Г.В. Боряк. Київ : НАН України. Ін-т історії України, 2015. Число. 25. С. 91–102. (Співавтори – І.С. Корчемна, К.В. Лобузіна, С.В. Сохань).
 21. (2015) Створення електронних ресурсів особових архівних фондів інстутуту рукопису національної бібіліотеки україни імені в.і. вернадського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2015. – Ч. 25. – C. 91-102.
 22. (2016) До питання про ідеологічну політику в українській історичній науці в 1970-х роках (стенограма засідання відділу історії феодалізму Інституту історії АН УРСР стосовно рецензії О. С. Компан на видання "Історія українського мистецтва") / М. А. Філіпович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 440-456. .
 23. (2018) "За рікою за бистрою вогні горять великиї": рецензія Олени Компан на книги Я. Є. Боровського "Походження Києва: історіографічний нарис" (Київ, 1981) та "Мифологический мир древних киевлян" (Киев, 1982) // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2018. – Вип. 22. – C. 467-478 .
 24. Науково-популярні публікації
 25. (2014) До Дня слов’янської писемності і культури (міжнародні наукові конференції «Слов’янський світ у культурному просторі ХХІ століття» і «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі») // Вісник Національної Академії наук України. Київ, 2014. № 9. С. 72–76. (Співавтор – Н.Г. Солонська).
 26. (2016) Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур» // Рукописна та книжкова спадщина України : зб. наук. пр. Київ : НБУВ, 2016. Вип. 20. С. 509–518. (Співавтори – В.В. Горєва, Н.П. Бондар).
 27. Тези наукових доповідей
 28. (2005) Унія у білорусько-литовському літописанні та польських хроніках / М. Філіпович // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції аспірантської та студентської молоді «Від духовних джерел» Візантії до сучасної України». - К, 2005. – С. 113-117.
 29. (2013) Текстологія Повісті временних літ. Згадка про «навье» у Полоцьку в 6600/1092 р. / М. Філіпович // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) НАН України, Нац. Б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. Б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. Центрів-членів МААН. - К, 2013. – С. 302-304.
 30. (2015) Архів Олени Станіславівни Компан (1916–1986) : огляд фонду // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 2. Київ, 2015. С. 142–144.
 31. (2015) Назва собору Святої Софії в полоцькій актовій мові (про деякі особливості термінології полоцьких актів XIV–XVI ст.) // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 трав. 2015 р.). Київ, 2015. С. 132–133.
 32. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов'ян. писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2016. - 415 с.


©   Марина Філіпович, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського