До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗУБКОВА Наталія Михайлівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/690564

 

ЗУБКОВА Наталія Михайлівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ джерелознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: джерелознавство, архівознавство, історіографія, археографія, історія України кінця ХІХ – початку ХХ ст., українська література, фольклористика, культурологія; історіографічні та археографічні дослідження питань історії України, української літератури, фольклористики; джерелознавство, архівознавство, бібліотекознавство, наукове описування особових архівних фондів.
Контактна інформація: +38( 044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–3398, irnbuv@gmail.com, zubkova@nbuv.gov.ua
Дати життя:4.08.1956, м. Київ, Україна
Освіта:
1979Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (нині- Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), філологічний факультет
Науковий ступінь:
1994Кандидат історичних наук; тема дисертації: “Бібліотека і архів Б.Д. Грінченко як джерело до історії народної просвіти України кінця ХІХ- початку ХХ ст.”
Вчені звання:
2009старший науковий співробірник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1990
Професійна діяльність:
1979–1983Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського НАН України
1984–1985 редактор відділу пропаганди Виставки досягнень народного господарства
з січня 1990 ІР НБУВ, редактор (тимчасово), редактор 2 категорії, редактор відділу рукописів та стародруків
з 01.10.1992після реорганізації ВР в ІР затверджена на посаді завідувача відділу зберігання та використання фондів
у 1994–2012 очолювала відділ джерелознавства
з 01.07.2012 старший науковий співробітник відділу джерелознавства (за контрактом)
Наукове керівництво:
2003Керівник дисертаційної роботиІ.В. Клименко «Архіви українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності»
Додаткові посади та обов`язки:
член наукової ради збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
член Науково-методичної ради ІР


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1994) Бібліотека і архів Б.Д. Грінченка як джерело з історії народної просвіти України кін. XІX – поч. XX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 05.25.04 «Книгознавство» / НАН України. Центр. наук. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1994. 23 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (2008) Архів та бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка. (З фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського). - Київ, 2008. – 180 c.
 4. Статті
 5. (1994) Архів Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 142–146. (Співавтор – О.Є. Гайкалов)..
 6. (1994) Народно-просвітницька діяльність Б.Д. Грінченка за матеріалами особового архівного фонду // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 97–105..
 7. (1996) Бібліотечна діяльність Бориса Грінченка : з фондів ЦНБ // Бібліотечний вісник. Київ, 1996. № 1. С. 11–12.
 8. (1998) З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 26–28. (Співавтор – Л.А. Дубровіна).
 9. (1999) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як архівна установа // Арх. України. 1999. № 1/6. С. 13–26. (Співавтор – Л.А. Дубровіна).
 10. (2002) Афанасьєв Георгій Омелянович [С. 25–26] ; Грінченки [С. 110–123] ; Зуммер Всеволод Михайлович [С. 189–192] ; Кравцов Дмитро Овсійович [С. 273–274] ; Малиновський Іоаникій (Оникій) Олексійович [С. 344–345] ; Плевако Микола Антонович [424–429] ; Плевако Олександр Антонович [С. 429–431] ; Середа Антон Хомич [С. 485–489] ; Спасокукоцький Олександр Іванович [С. 497–499] ; Шелухін Сергій Павлович [С. 584–590] // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник. Київ, 2002.
 11. (2004) Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1992–2004 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2004. Т. 12. С. 65–73.
 12. (2004) Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1992–2004 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2004. Т. 12. С. 65–73. (Співавтори – Л.А. Дубровіна, О.П. Степченко).
 13. (2005) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 366–374. (Співавтор – О. П. Степченко)..
 14. (2006) Развитие научно-информационной деятельности и системы справочных изданий в Институте рукописи НБУВ (1992–2006) // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол.: А.С. Онищенко (председатель) [и др.]. Киев : 2006. Вып. 4. С. 128–141.
 15. (2007) Історико-культурні фонди бібліотек як комплексний об’єкт наукового дослідження (на прикладі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2007. № 4. С. 10–15. .
 16. (2007) Документи С.О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. С. 90–98..
 17. (2007) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 310–322. (Співавтор – О.П. Степченко).
 18. (2007) Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка : [за матеріалами архіву Б. Грінченка] // Бібліотечна планета. Київ, 2007. Вип. 3. С. 8–10.
 19. (2008) Кліометрія історична, або кліометрика [С. 303–308. (Співавтор – Л.А. Дубровіна]) ; Текстологія історична [С. 454–461] // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. Київ : Либідь, 2008.
 20. (2009) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2009. Вип. 13. С. 396–419. (Співавтор – О.П. Степченко).
 21. (2015) Колекція рукописів з історії літератури [С. 257–266] ; Колекція рукописів з історії науки [С. 251–257] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015.
 22. Енциклопедичні статті
 23. (2007) Рукописна та книжкова спадщина України // Українська архівна енциклопедія. Н Я : робочий зошит / Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-досл. ін-т арх. спр. та документознав. Київ, 2007. С. 86–95. .
 24. (2008) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [С. 454–456. (Співавтор – О.П. Степченко)] ; Текстологія історична [С. 760–762] // Українська архівна енциклопедія / Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-досл. ін-т арх. спр. та документознав. Київ, 2008. .
 25. (2008) Рукописна та книжкова спадщина України // Українська архівна енциклопедія / Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-досл. ін-т арх. спр. та документознав. Київ, 2008. С. 716–717).
 26. Тези наукових доповідей
 27. (1990) Изучение и пропаганда личных архивных фондов отдела рукописей ЦНБ им. В.И. Вернадского АН УССР : материалы жизни и деятельности А.Б. Гринченко // Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф., 16–18 окт. 1990 г. Киев, 1990. Ч. 1. С. 88–89.
 28. (1991) Аннотированный указатель архивного фонда Б.Д. Гринченко. Структура и принципы археографического описания // Библиотека – Информатизация – Наука: Тез. докл. и сообщ. Республ. конф. (8–10 октября 1991 г., г. Киев). - Киев, 1991. - Вып. 2. – С. 62–63.
 29. (1993) Усна народна творчість України у фондах Інституту рукопису : на матеріалах особистого архіву Ю. Яворського // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., м. Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 91–92.


©   Наталія Зубкова, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського