Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>TPD=національна доповідь<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 32
Представлено документи з 1 до 20
...

   Тип видання:   національна доповідь   
1.
 Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015 [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; за заг. ред. В. М. Гейця. - К. : НВЦ НБУВ, 2010. - 232 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Текст у форматі PDF 1.89 Мб


Колективна праця продовжує започатковану Національною академією наук України у 2009 р. серію щорічних доповідей із ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України. Грунтуючись на основних відправних положеннях і висновках попередньої доповіді «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави» щодо проблем, які нагромадилися впродовж попереднього десятиліття, Національна доповідь 2010 р. являє собою стратегічний і одночасно практичний документ, спрямований у майбутнє. Її метою є окреслення сформованого вітчизняною академічною наукою концептуального бачення принципово нового курсу здійснення в Україні назрілих модернізаційних перетворень, конкретних завдань і механізмів їх реалізації.Кл.слова:
адміністративна реформа -- соціогуманітарна сфера -- фінансова політика -- технологічна модернізація

   Тип видання:   національна доповідь   
2.
 Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів [Текст] : нац. доп. / за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика ; НАН України, Від-ня економіки, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 775 с.. - 300 экз.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.58 Мб


Досліджуються сучасний стан, тенденції і проблеми відтворення соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів. Запропоновано методологію формування системи індикаторів ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем та здійснено системно-комплексну оцінку соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України. Значну увагу приділено концептуальним і науково-методичним підходам до оцінки соціального потенціалу держави та її регіонів, перспективам модернізації соціальної інфраструктури та формуванню і використанню територіальних міграційних систем.

Сформульовано базові імперативи та стратегічні напрями раціоналізації всіх сфер ресурсокористування на основі оцінки енергетичної самодостатності розвитку національного господарства, вдосконалення системи управління земельними ресурсами як основної детермінанти ефективного використання територіального базису сталого розвитку регіональних господарських комплексів, формування моделі імплементації рентних відносин у структуру управління водним господарством й систему інвестиційного забезпечення сфери водокористування, пріоритетів трансформації системи управління лісовим господарством. Розкриваються методологічні та методичні засади капіталізації природно-ресурсної складової соціально-економічного потенціалу сталого розвитку й передумови інституціонального розвитку сфери поводження з відходами та вторинного ресурсокористування в умовах посилення євроінтеграційного вектора розвитку України.
   Тип видання:   національна доповідь   
3.
 Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України ; Е. М. Лібанова [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 363 с.

  Текст у форматі PDF 2.98 Мб


Національна доповідь підготовлена колективом науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Інституту соціології НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього», ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» за результатами виконання НДР «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів і загроз подій на Донбасі», «Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції», «Правові важелі активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб». У доповіді досліджено історичні передумови формування соціокультурного феномену та новітні чинники трагедії Донбасу, соціально-економічні втрати України внаслідок подій на Донбасі. Визначено загрози, ризики та можливості розвитку України в економічній і соціо-політичній сфері, а також пріоритети інтеграції українського суспільства. Проаналізовано соціально-економічні, інституційні й соціогуманітарні складові політики інтеграції українського суспільства. Доповідь розрахована на фахівців у галузі соціальної економіки та політики, демографії й людського розвитку, державного управління, студентів та аспірантів економічних і гуманітарних спеціальностей.Кл.слова:
демографічні втрати -- міграційні втрати -- інтеграція суспільства -- громадянське порозуміння

   Тип видання:   національна доповідь   
4.
 Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ; ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.. - Київ : НАН України, 2016. - 284 с.

  Текст у форматі PDF 5.16 Мб


Колективна праця науковців інститутів Національної академії наук України присвячена актуальним проблемам суспільно-політичного розвитку в умовах цивілізаційних трансформацій. Авторами на основі сучасних теоретичних концепцій та аналізу політичних практик здійснено дослідження передумов, стану та перспектив реалізації нового етапу цивілізаційного розвитку України в контексті сучасних суспільно-політичних змін, визначено ризики і можливі загрози Українській державі та національній ідентичності. Виокремлено стратегічні напрями втілення проекту цивілізаційного розвитку України, його законодавчого та політико-управлінського забезпечення, реформування соціокультурної, освітньої та наукової сфер, шляхи активізації політичної участі громадян. Визначено ймовірні наслідки втілення цивілізаційного проекту шляхом зіставлення здобутків і можливих втрат за наслідками реалізації стратегій цивілізаційних змін, вірогідних глобальних викликів цивілізаційному розвиткові України. Книга адресована владній і політичній еліті країни, працівникам сфери державного управління, науковцям, громадським і політичним діячам, усім, хто прагне оцінити сучасний стан та перспективи цивілізаційного поступу нашої країни.Кл.слова:
цивілізаційний проект -- законодавчі новації -- культурні цінності

   Тип видання:   національна доповідь   
5.
 Національний суверенітет України в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; голова ред. кол. В. М. Геєць. - Київ : Парламентське вид-во, 2011. - 112 с.

  Текст у форматі PDF 3.71 Мб


Ця книга є третьою у серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з актуальних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку України. Авторами на основі сучасних теоретичних концепцій, що стосуються загальних тенденцій еволюції національного суверенітету в умовах глобалізації, проаналізовано стан і проблемні аспекти національного суверенітету України, запропоновано шляхи його зміцнення відповідно до реальних можливостей країни. Йдеться про наповнення концепції національного суверенітету новим змістом, впровадження додаткових механізмів забезпечення внутрішньої і зовнішньої суверенності України. Книга адресована владній та політичній еліті країни, працівникам сфери державного управління, науковцям, усім зацікавленим у зміцненні потенціалу та авторитету Української держави.Кл.слова:
суверенність -- національна ідентичність -- національна солідарність -- інститути влади

   Тип видання:   національна доповідь   
6.
 Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; кер. авт. колективу Е. М. Лібанова. - Умань : Візаві, 2012. - 412 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  

  Текст у форматі PDF 2.35 Мб


Доповідь підготовлено за результатами багаторічних досліджень фахівців ряду інститутів Національної академії наук України: Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, Інституту економіки та прогнозування, Інституту економіки природокористування та сталого розвитку, Інституту соціології, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса. Стрижневою ідеєю доповіді є трактування сутності цивілізаційного прогресу на засадах людиноцентричності соціуму, економіки та екології. Головною передумовою і водночас результатом успішного розвитку визначено справедливість по відношенню до тих поколінь, які нині живуть, і до тих, які прийдуть у цей світ в майбутньому. У доповіді наведено докази того, що процеси людського розвитку в Україні відповідають глобальним трендам і спрямовані на досягнення вищих соціо-гуманітарних цілей держави. Доведено, що досягнення усталеності людського розвитку можливе за кількох умов: зміні світоглядної позиції еліти та провідних суб’єктів економічних, екологічних та соціальних відносин; оволодінні інтелектуальними діячами новою науковою парадигмою; впровадженні нових моделей споживчої, трудової та соціальної поведінки населення; розробленні та втіленні у державну політику механізмів подолання системних обмежень гуманізації суспільного розвитку. Саме такий підхід забезпечує можливість подолання негативних чинників формування та використання природних, економічних і соціальних ресурсів, вирівнювання доступності ресурсів для різних верств та соціальних шарів населення, створення надійних інституційних механізмів передбачення системних загроз та ризиків, попередження або пом’якшення наслідків їх реалізації. Матеріали національної доповіді розраховані на фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, науковців, експертів та аналітиків, небайдужих представників бізнесу та активних діячів суспільства.Кл.слова:
людиноцентричність -- гуманізм -- соціальні нерівності -- громадянське суспільство

   Тип видання:   національна доповідь   
7.
 Інноваційна Україна 2020 [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; за заг. ред. В. М. Гейця. - Київ : [б. в.], 2015. - 336 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 5.42 Мб


Національна доповідь продовжує традицію, започатковану Національною академією наук України щодо дослідження ключових проблем соціально-економічного розвитку кра-їни. Актуальність проблем, які розглядаються у представленій доповіді, визначається не-обхідністю якнайшвидшої зміни існуючих засад економічного розвитку та створення умов для активного використання можливостей вітчизняного науково-технічного та інновацій-ного потенціалів. Загальна мета представленої доповіді полягає в оцінці стану інноваційної сфери в Україні, визначенні найбільш актуальних проблем і бар’єрів, що гальмують інноваційну діяльність, а та-кож в обгрунтуванні стратегічних напрямів інноваційного розвитку держави та розробленні конкретних пропозицій щодо його стимулювання в умовах подальшої інтеграції України у сві-товий економічний та науково-технологічний простір. Розраховано на представників політичної, наукової, адміністративної та ділової еліти України та всіх, хто цікавиться питаннями науково-технічного та соціально-економічного розвитку.Кл.слова:
інноваційний розвиток -- трансфер технологій -- політика зайнятості

   Тип видання:   національна доповідь   
8.
 Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; за заг. ред. В. М. Гейця. - Київ : НВЦ НБУВ, 2009. - 688 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 6.07 Мб


Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов'язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, небезпеки у сфері енергетики, екології. Значну увагу приділено проблемам досягнення ефективного державного управління, подолання політичної кризи, стабілізації фінансового сектору, розвитку діалогу влади, бізнесу та громадянського суспільства, трансформації соціогуманітарної сфери. Авторами доповіді запропоновано бачення стратегії, шляхів і механізмів подолання системної кризи та виведення країни на орієнтири динамічного зростання. Вирішення соціально-економічних проблем органічно пов'язано зі збереженням і зміцненням демографічного потенціалу, пріоритетами людського розвитку, завданнями консолідації української політичної нації і формування цілісного соціогуманітарного простору України. Праця є першою із серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з ключових проблем соціально-економічного, суспільнопол ітичного та культурного поступу сучасної України. Розраховано на політикум, управлінську та наукову еліту України, усіх, хто причетний до розроблення та прийняття відповідальних політичних і управлінських рішень.Кл.слова:
макроекономічна динаміка -- демографічний розвиток -- антикризові стратегії -- соціогуманітарна сфера

   Тип видання:   національна доповідь   
9.
 Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики [Електронний ресурс] : національна доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України ; за заг. ред. Е. М. Лібанової. - Київ : [б. в.], 2015. - 168 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.23 Мб


Пріоритетність врахування в державній політиці безпрецедентних процесів на Донбасі, що спричиняють людські, моральні, політичні, екологічні та економічні втрати, радикально змінюють суспільні відносини, не викликає сумнівів. Масштабний воєнний конфлікт, безперечно, вкрай негативно впливає на і без того не надто потужний економічний потенціал країни. Йдеться як про результати безпосереднього руйнування економіки регіону – окупованої й підконтрольної Україні частини, – так і про зумовлені цим проблеми безпосередньо зв‘язаних із ним підприємств. Проведення цілого комплексу назрілих політичних, соціальних і економічних реформ наразі відкриває можливості для кардинального реагування, але водночас потребує дуже чіткого узгодження специфічних новацій, адресованих саме Донбасу, із загальними, що поширюватимуться на всю Україну, та з тими зобов‘язаннями, які взяла на себе наша держава в рамках асоціації з ЄС.Кл.слова:
повоєнна відбудова -- інфраструктурні проекти -- індустріальні парки -- джентрифікація

   Тип видання:   національна доповідь   
10.


Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна-2010 [Електронний ресурс] : національна доповідь / Міністерство економіки України ; за заг. ред. Е. Лібанової. - Київ : [б. в.], 2010. - 108 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.23 Мб


У доповіді висвітлено стан досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), уточнено матрицю завдань та індикаторів ЦРТ та встановлено реальні цільові орієнтири до 2015 року з використанням широкого кола інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів. Проаналізовано перешкоди на шляху динамічного розвитку країни, визначено основні проблеми нинішнього етапу реалізації завдань ЦРТ та запропоновано рекомендації щодо оптимальних шляхів їх вирішення. Публікація стане у нагоді урядовцям, працівникам міністерств та відомств, керівникам та фахівцям місцевих органів виконавчої влади, науковцям, діячам громадських організацій, усім, кого цікавлять питання соціально-економічного та людського розвитку України.Кл.слова:
демографічні проблеми -- ґендерна рівність -- охорона довкілля

   Тип видання:   національна доповідь   
11.


Про виконання зобов’язань України відповідно до Конвенції про ядерну безпеку [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС" ; відп. вип. О. Миколайчук. - Київ : [б. в.], 2013. - 99 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 0.89 Мб


Ця, Шоста Національна Доповідь, розроблена у повній відповідності до вимог Конвенції про ядерну безпеку, “Керівних принципів, які стосуються національних доповідей, що надаються у відповідності з Конвенцією про ядерну безпеку” (МАГАТЕ, Інформаційний циркуляр, INFCIRC/572/Rev.4, 16 квітня 2013 року). Поданням цієї Національної Доповіді Україна у повній мірі виконує свої зобов’язання щодо Статті 20 Конвенції про ядерну безпеку. Доповідь базується на чинних в Україні законодавчих та нормативно- правових актах і офіційних звітах центральних органів виконавчої влади, які здійснюють реалізацію державної політики у сфері використання ядерної енергії. Головною метою Доповіді є надання об’єктивної та неупередженої інформації про стан безпеки ядерних установок і заходів, що вживаються для підвищення її рівня та захисту населення й навколишнього природного середовища в Україні, а також висвітлення змін і прогресу в законодавчій та регулюючій основі та ядерно- енергетичному секторі України за останні три роки.Кл.слова:
аварійна готовність -- кризове реагування -- радіаційна безпека

   Тип видання:   національна доповідь   
12.
 Про стан родючості ґрунтів України [Електронний ресурс] : національна доповідь / Міністерство аграрної політики України, Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів, Національна академія аграрних наук України, Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, Національний університет біоресурсів і природокористування України ; за ред. С. А. Балюка [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2010. - 113 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 5.31 Мб


Україна має амбіції стати провідною аграрною державою з великим експортним потенціалом сільськогосподарської продукції. І для цього є багато сприятливих передумов, але перед цим треба вирішити чимало проблем. Зокрема: - забезпечити раціональне використання і збереження ґрунтів як найважливішого компонента природного середовища; - забезпечити застосування ґрунтозахисних технологій і інших заходів з усунення забруднення і деградації ґрунтів при здійсненні господарської і інших видів діяльності; - забезпечити постійний моніторинг ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення; - своєчасно виявляти негативні зміни стану ґрунтів і обов’язково вживати заходи з відновлення деградованих ґрунтів; - забезпечувати наукову обґрунтованість заходів з охорони ґрунтів; - забезпечувати гласність, повноту і достовірність інформації про стан ґрунтів, про обсяги застосованих заходів з охорони ґрунтів; - забезпечити участь громадськості у прийнятті рішень у галузі охорони ґрунтів; невідворотність відповідальності за шкоду, спричинену ґрунтам. Мета Національної доповіді – дати об’єктивний аналіз і виявити причини незадовільного стану ґрунтового покриву країни і на цій основі сформулювати пропозиції до владних структур для його виправлення.Кл.слова:
ґрунтознавство -- баланс гумусу -- ерозії -- меліорація

   Тип видання:   національна доповідь   
13.
 Україна після 2015 року: майбутнє, якого ми прагнемо [Електронний ресурс] : національна доповідь / Представництво ООН в Україні ; за заг. ред. Е. М. Лібанової, О. М. Балакірєвої, А. В. Єрмолаєва. - Київ : [б. в.], 2013. - 112 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 1.18 Мб


У доповіді подано бачення пріоритетів розвитку на період після 2015 року, сформоване за результатами національних консультацій, що відбулися в Україні у січні–квітні 2013 року. У доповіді наведені як узагальнена позиція громадськості й експертної спільноти, так і думки окремих людей, висловлені під час національних консультацій та опитувань. Також у доповіді сформульовано рекомендації для забезпечення сталого людського розвитку в Україні та світі.Кл.слова:
соціальна справедливість -- модернізована економіка -- розвинена інфраструктура

   Тип видання:   національна доповідь   
14.


Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія медичних наук України, Національний науковий центр радіаційної медицини ; голов. ред. Д. А. Базика. - Київ : [б. в.], 2016. - 177 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 6.53 Мб


В Національній доповіді проаналізовано радіологічні та медичні наслідки через 30 років після аварії на Чорнобильській АЕС: дози опромінення, стан здоров'я постраждалих та його зміни у віддаленому періоді, соціально-психологічний стан мешканців забруднених радіонуклідами територій та демографічні зміни.Кл.слова:
дозиметрична паспортизація -- внутрішнє опромінення -- радіонукліди

   Тип видання:   національна доповідь   
15.


Переосмислюючи стратегію розвитку [Електронний ресурс] : національна доповідь з питань реалізації державної політики у сфері енергоефективності за 2010-11 роки / Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України ; уклад. М. О. Пашкевич, В. В. Григоровський, В. М. Гавриленко. - Київ : LAT & K, 2012. - 280 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Текст у форматі PDF 21.11 Мб


Наведено дані щодо стану енергоефективності як одного з головних критеріїв розвитку економіки. Подано результати моніторингу показників енергоефективності в адміністративно-територіальному і галузевому вимірах. Розглянуто потенціал використання в Україні відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також сучасних вітчизняних та зарубіжних технологій у цій сфері. Висвітлено економічні, екологічні, правові, технологічні та інші питання, пов’язані з ефективністю використання енергетичних ресурсів у країні. Викладено аналіз реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів з рекомендаціями щодо подолання існуючих перешкод для прискорення зменшення енергоємності виробництва продукції, мінімізації загроз національній безпеці держави та формування концептуальних підвалин переходу економіки України на засади збалансованого розвитку.Кл.слова:
енергоспоживання -- відновлювані джерела енергії -- альтернативні види палива -- тарифна політика

   Тип видання:   національна доповідь   
16.
 Національна доповідь щодо завершення земельної реформи [Електронний ресурс] / Національна академія аграрних наук України ; за ред. Л. Я. Новаковського. - Київ : Аграрна наука, 2015. - 48 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 0.49 Мб


Земельна реформа в Україні триває 25-й рік. Завдяки їй сформовано приватну власність на землю, безоплатно передано громадянам майже 30 млн га землі, створено нові аграрні формування ринкового типу. У Національній доповіді здійснено аналіз організаційно-економічних передумов та основних засад реформування земельних відносин, розглянуто наслідки проведення реформи упродовж 1991–2015 рр., обґрунтовано напрями та шляхи завершення земельної реформи.Кл.слова:
право власності на землю -- кадастр -- емфітевзис -- суперфіцій

   Тип видання:   національна доповідь   
17.


Національна доповідь про стан формування національної екологічної мережі України за 2006-2010 роки [Електронний ресурс] / Міністерство екології та природних ресурсів України ; за ред. Д. І. Болдарєвої. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 200 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 3.26 Мб


Національна доповідь висвітлює сучасний стан формування національної екологічної мережі в Україні, механізми нормативно-правового, організаційного, фінансового, наукового забезпечення реалізації Загальнодержавної програми формування національної екомережі України на 2000–2015 роки. Наведено відомості про формування основних елементів національної екомережі, зокрема про природні регіони та екокоридори. Зазначено заходи, реалізовані з метою розроблення регіональних схем формування екомереж у 25 областях України. Описано напрями міжнародного співробітництва з питань розвитку Всеєвропейської екомережі. Значну увагу приділено питанню створення транскордонних резерватів. Узагальнено досвід системи інформування про стан національної екомережі та стосовно участі громадськості в її формуванні. Вказано соціальні, економічні, екологічні результати реалізації програми. Видання ілюстровано таблицями, картосхемами. Національна доповідь про стан формування національної екологічної мережі України за 2006–2010 роки буде корисною для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ, громадськості, міжнародних організацій.Кл.слова:
екомережа -- біологічне різноманіття -- заповідні території

   Тип видання:   національна доповідь   
Категорія: Будівництво   
18.
 Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2009 році [Електронний ресурс] / Міністерство з питань житлово-комунального господарства України. - Київ : [б. в.], 2010. - 710 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Текст у форматі PDF 12.25 Мб


Національна доповідь ґрунтується на офіційних даних про стан поверхневих і підземних джерел питної води, систем питного водопостачання та водовідведення, якість питної води за результатами її моніторингу, склад стічних вод, що скидаються у водойми та їхній вплив на довкілля, результати державного санітарного нагляду за системами питного водопостачання та водовідведення, стан реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства тощо.Кл.слова:
водопостачання -- водовідведення -- санітарно-епідеміологічний нагляд

   Тип видання:   національна доповідь   
19.
 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні [Електронний ресурс] / Національна академія педагогічних наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. - Київ : Педагогічна думка, 2016. - 448 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 13.78 Мб


У виданні здійснено всебічний аналіз стану і розвитку національної освіти за 25-річний період незалежності України, визначено актуальні проблеми освітньої сфери, виявлено причини їх виникнення, запропоновано науково обґрунтовані шляхи модернізації вітчизняної освіти в контексті глобалізації, європейської інтеграції та національної самоідентифікації. Розраховано на законодавців, державних управлінців, керівників навчальних закладів, педагогічних і науково-педагогічних працівників, широку громадськість, усіх, хто прагне підвищення конкурентоспроможності української освіти.Кл.слова:
інституційна освіта -- інклюзивна освіта -- педагогічні технології

   Тип видання:   національна доповідь   
20.
 National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine [Electronic resource] / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; editor-in-chief V. G. Kremen. - Kyiv : Pedahohichna dumka, 2017. - 336 p.
Переклад назви: Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Текст у форматі PDF 14.83 Мб


The comprehensive analysis of the state and prospects of national education development over the 25 years of Ukraine’s Independence is made; the educational sphere actual problems are determined; the causes of their appearance are revealed; the scientifically grounded proposals concerning the ways of domestic education modernization in the context of globalization, European integration and national self-identification are proposed. The report will be useful to policy makers, state leaders, education institutions leaders, pedagogical and scientific and pedagogical personnel, wide community and everyone who cares for the competitiveness of Ukrainian education.Кл.слова:
інституційна освіта -- інклюзивна освіта -- педагогічні технології
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського