До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Архив Юго-Западной России (1864)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0006658


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1. (1864)
Автор(и):
Значко-Яворский Мельхиседек
Дата(и):1864


 Переглянути документ   


Опис документа:

Архив Юго-Западной России / издаваемый временною комиссіею для разбора древних актов высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генерал-Губернаторе; Временная комиссия для разбора древних актов. – Киев: Въ типографии Федорова.

Часть 1. Том 2: Матеріалы для исторіи православія въ Западной Украине въ XVIII ст. Архимандритъ Мелхиседекъ Значко-Яворский. 1759-1771. - 1864. - 909 с.


У серії "Архів Південно-Західної Росії" було надруковано документи Київського архіву, який видавала Київська археографічна комісія з 1859 по 1911 рік. Всього вийшло 34 томи. Київський архів було засновано за Височайшим повелінням у 1852 році при Університеті Св. Володимира для зберігання давніх актових книг Київської, Подільської та Волинської губерній. З ініціативою його укладення виступив головний діяч тимчасової комісії, організованої в 1843 році для розгляду давніх актів при київському військовому, подільському і волинському генерал-губернаторові, — професор М. Д. Іванишев. Опис цього архіву успішно виконувався під керівництвом п. Царевського (з 1866): чотири описи актових книг надруковані в 1869 році. Всього книг в архіві 5883, щорічно описувалося до 5 книг. Архів містить документи з історії України в XIII—XVIII ст. Основним джерелом для видання був Київський центральний архів, а також документи, що надійшли до Київської комісії від приватних осіб, монастирів і різних установ. Для юристів, дослідників, студентів.

В серии «Архив Юго-Западной России» были напечатаны документы Киевского архива. Издание было предпринято Киевской археографической комиссией с 1859 по 1911 год. Всего вышло 34 тома. Киевский архив был учрежден по Высочайшему повелению в 1852 году при Университете Св. Владимира для хранения древних актовых книг Киевской, Подольской и Волынской губерний. Основание его состоялось по инициативе главного деятеля временной комиссии, открытой в 1843 году для разбора древних актов при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе, — профессора Н. Д. Иванишева. Описание этого архива пошло успешно под руководством г. Царевского (с 1866): четыре описи актовых книг напечатаны в 1869 году. Всего книг в архиве 5883, ежегодно описывалось до 5 книг. Архив содержит документы по истории Украины XIII—XVIII в. Основным источником для издания служат документы Киевского центрального архива, а также документы, которые поступили в Киевскую комиссию от частных лиц, монастырей и разных учреждений. Для юристов, исследователей, студентов.


      Зміст

 1. Предисловие.
 2. Мелхиседек Значко-Яворский.
 3. Письмо комиссара чигиринского имения князя Яблоновского, М. Потоцкого к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о рукоположении в село Старый Крылов во священника тамошнего жителя, священнического сына, Василия Николаева. 1759 г. апреля 12.
 4. Прошение жителей Старого Крылова к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о рукоположении во священника к их никольской церкви священнического сына Василия Николаева, с прописанием договора с ним относительно платы за требоисправление. 1759 г. апр.
 5. Донесение жителей села Липового духовному крыловской протопопии правлению с просьбой представить епископу Гервасию для рукоположения к новостроящейся у них церкви во священника, избранного ими старокрыловского жителя, Ивана Чмелиовского. 1759 г. марта 27.
 6. Донесение крыловского протопопа Симеона Петрова Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с ходатайством о рукоположении в село Липовое во священника жителя Старого Крылова Ивана Чмелиовского. 1759 г. марта 27.
 7. Письмо М. Потоцкого, комиссара чигиринского имения князя Яблонского, к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, которым он ходатайствует о рукоположении в село Липовое во священника старокрыловского жителя Ивана Чмелиовского. 1759 г. марта 27.
 8. Прошение жителей села Липового к Гервасию, епископу переяславскому и бор., о рукоположении к новостроящейся в их селе церкви избранного ими старо-крыловского жителя Ивана Чмелиовского во священника. 1759 г. июня 12.
 9. Указ переяславской консистории игумену мотренинского монастыря Мелхиседеку о присылке ставленных грамот священников чигиринского староства, просящих о присоединении их к переяславской епархии, с прописанием наставлений Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, на случай насилий от униатов. 1761 г. сент. 26.
 10. Донесение Гервасию, епископу переяславск. и бор., священника Григория Самборского, рукоположенного в Молдавии, которым он просит об определении его приходским священником в село Адамовку. 1763 г. июня 23.
 11. Прошение жителей деревни Райгорода к Гервасию, епископу переяславск. и бориспол., о дозволении им принять к себе приходским священником рукоположенного молдавским митрополитом Гавриилом священника Антония. 1763 г. августа 3.
 12. Прошение священника Антония Михайлова Гервасию, епископу переясл. и борисп., о дозволении ему, согласно желанию жителей деревни Райгорода, быть у них приходским священником. 1763 г. августа 3.
 13. Донесение Гервасию, епископу переяслав. и борисп., мотренинского игумена Мелхиседека, которым он испрашивает разрешения относительно закладки церкви в селе Райгородке и принятия в тот приход волоского рукоположенца священника Антония. 1763 г. августа 5.
 14. Письмо жаботинского губернатора Скольмовского к мотренинскому игумену Мелхиседеку с просьбой о закладке церкви в с. Райгородке. 1763 г. августа 4.
 15. Донесение жителей села Вербовки Гервасию, епископу переяславскому и борисп., с просьбой о дозволении мотренинскому игумену Мелхиседеку заложить в их слободе церковь. 1763 г. сентябрь.
 16. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяслав. и борисп., о закладке в слободе Вербовке церкви. 1763 г. сентября 14.
 17. Письмо камянского губернатора Бориславского к игумену мотренинского монастыря Мелхиседеку, с просьбой о заложении церкви в слободе Вербовке.
 18. Донесение игумена мотренинского монастыря Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о желании жителей староства чигиринского села Тарасовки построить у себя новую церковь в честь рождества пр. Богородицы. 1764 года марта 6.
 19. Прошение жителей староства чигиринского деревни Тарасовки, к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о дозволении им построить у себя церковь в честь рождества пресвят. Богородицы, с обязательством твердо держаться православной веры, не уклоняться в унию и всегда находиться в ведомстве переяславской епархии. 1764 г. марта 12.
 20. Донесение жителя г. Черкасс Евфимия Татарченка Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой рукоположить его во священника в село Тарасовку, согласно желанию жителей того села. 1764 марта 13.
 21. Донесение игумена мотренинского монастыря Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, которым он рекомендует избранного жителями села Тарасовки Евфимия Татарченка к рукоположению во священники к строящейся у них церкви. 1764 года апреля 29.
 22. Донесение жителей села Адамовки Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о принятии их в переяславскую епархию вместе со священником их Григорием, рукоположенным молдавским митрополитом Даниилом. 1764 года июня 23.
 23. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об удалении жителями села Адамовки бывшего у них униатского священника Сумеона, о принятии вместо его священника Григория Самборского и желании их быть в ведомстве переяславской епархии, с обязательством всегда содержать православную веру. 1764 г.
 24. Донесение жителей села Чаплищ Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об избрании ими к своей приходской церкви священника Стефана Иванова, рукоположенного волошским архиереем Иерофеем, с просьбой благословить такое их избрание. 1764 г. август.
 25. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об определении в село Чаплищи волошского рукоположенца священника Стефана Иванова, по избранию жителей того села. 1764 года август.
 26. Прошение священника местечка Медведовки успенской церкви Димитрия Лозинского к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о выдаче ему усыновительной грамоты взамен такой же, выданной ему прежде от митрополита киевского Рафаила, так как он Лозинский изъявил уже согласие находиться в ведомстве переяславской епархии. 1764 г. августа 24.
 27. Грамота митрополита киевского Рафаила Заборовского, выданная им рукоположенному гушским епископом Феофилом священнику Дмитрию Лозинскому об определении его настоятельств успенской церкви местечка Медведовки. 1746 г. мая 12.
 28. Грамота, данная Гервасием, епископом переяславским и бориспольским, священнику успенской церкви местечка Медведовки Димитрию Лозинскому во свидетельство принятия его вместе с его прихожанами в ведомство переяславской епархии, с обязательством твердо содержать православную веру, во время гонений не щадить за нее живота и не уклоняться в иноверие. 1764 года октябрь.
 29. Письмо униатского суррогата Василия Любинского к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он жалуется на вмешательство монахов мотренинского и мошногорского монастырей в требоисправление в тех приходах, где есть униатские священники, и на осуждение ими перед народом униатского исповедования, а также на мотренинского игумена Мелхиседека за противодействие его интересам униатской церкви, и просить воспретить им подобные действия. 1765 г. февраля 28.
 30. Письмо переяславского протопопа Павла Скрипчинского к униатскому суррогату Василию Любинскому, в котором он от имени епископа переяславского Гервасия объявляет, что по жалобе Любинского, вообще на монахов мотренинского и мошногорского монастырей и в частности на игумена мотренинского Мелхиседека будет сделано надлежащее распоряжение, самому же игумену предписано не мешаться в дела униатских церквей. 1765 года марта 24.
 31. Указ переяславской духовной консистории мотренинскому игумену Мелхиседеку, с требованием от него объяснения по жалобе на него и на подведомое ему духовенство униатского инструктора Любинского и пр. 1765 г. март.
 32. Рапорт в переяславскую духовную консисторию мотренинского игумена Мелхиседека с представлением объяснения по жалобе на него и монахов мошногорского и мотренинского монастырей инструктора Василия Любинского в том, будто они вмешиваются в приходы униатского ведомства. 1765 г. апреля 5.
 33. Донесение игумена мотренинского Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с ходатайством об определении, не в пример прочим, волошского рукоположенца Гавриила Царика в село Прусы священником во уважение двукратной просьбы о нем чигринского губернатора Сколмовского. 1765 г. апреля 24.
 34. Прошение жителей села Прус к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о дозволении им иметь у себя священников Гавриила Иванова (Царика). 1765 г. апреля 23.
 35. Прошение священника Гавриила Царика к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об определении его к приходу села Прус, согласно избранию прихожан. 1765 г. апреля 23.
 36. Донесение чигиринского духовного правления Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о выдаче в церковь архистратига Михаила села Прус св. антиминса. 1765 г. октября 28.
 37. Донесение игумена мотренинского монастыря Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой отпустить его в Петербург для исходатайствования, при посредстве св. синода, подтверждения от польского короля прав и привилегий мотренинского монастыря. 1765 г. апр. 30.
 38. Донесение вицеигумена мошногорского вознесенского монастыря иеромонаха Садофа Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбою об исходатайствовании, при посредстве св. синода, подтверждения от польского короля прав и привилегий мошногорского монастыря. 1765 г. апреля 30.
 39. Донесение чигиринского духовного правления Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с объяснением бедственного положения православного украинского духовенства и народа, по причине гонений от поляков и униатов, и с просьбой об исходатайствовании им, при посредстве св. синода, от польского короля прав на свободное исповедание своей веры. 1765 г. мая 2.
 40. Донесение вицеигумена мошногорского монастыря иеромонаха Садофа Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о поручении игумену мотренинского монастыря Мелхиседеку хлопотать по делам монастыря мошногорского. 1765 г. мая 5.
 41. Письмо игумена мотренинского Мелхиседека к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, писанное из Санкт-Петербурга, с известиями по начатому там Мелхиседеком делу о защите духовенства и народа украинского от гонений за веру со стороны поляков и униатов. 1765 г. августа 24.
 42. Рескрипт императрицы Екатерины II русскому послу при варшавском дворе кн. Николаю Васильевичу Репнину, которым она повелевает требовать от варшавского двора и польского министерства прекращения гонений, воздвигнутых на православных обитателей Украины со стороны поляков и униатов. 1765 г. октября 30.
 43. Прошение священника м. Мошен Романа Клиницкого к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о принятии его из унии в православие и разрешении от присяги, данной ум униатскому митрополиту. 1765 г. ноября 2.
 44. Письмо игумена мотренинского Мелхиседека к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с известием об успехе его поездки в Варшаву по делу об исходатайствовании православному украинскому народу привилегий на свободное исповедание веры и проч. 1766 г. февр. 15.
 45. Реестр обид, причиненных поляками и униатами православному украинскому духовенству и народу, представленный польскому королю Станиславу Августу Понятовскому игуменом мотренинским Мелхиседеком. 1766 г. январь.
 46. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о желании 22-х священников староства чигиринского поступить в ведомство переяславской епархии и проч. 1762 г. сентября 23.
 47. Письмо Георгия Конисского, епископа белорусского к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбою о доставке писем его к митрополиту киевскому и архимандритам монастырей печерского, братского и выдубецкого. 1766 г. февраля 18.
 48. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к Георгию Конисскому, епископу белорусскому, в ответ на письмо последнего из Варшавы. 1766 г. марта 20.
 49. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к митрополиту киевскому Арсению с препровождением писем Георгия Конисского, епископа белорусского. 1766 г. марта 20.
 50. Письмо униатского митрополита Фелициана Володкевича к Арсению, митрополиту киевскому, с просьбой дозволить нарочно посланному от него диакону Визерскому заняться в киевских архивах разыскиванием документов на имения униатской митрополичьей кафедры. 1766 г. янв. 21.
 51. Письмо Георгия Конисского, епископа белорусского к Арсению, митрополиту киевскому и галицкому, с просьбой об отыскании в архивах киевских документов на содержание православной веры в пределах Польши и присылке оных к нему в Варшаву. 1766 г. февр. 5.
 52. Лист подканцлера коронного Млодзиевского к пану Моравскому, которым он требует от Моравского, по жалобе монахов мошногородского монастыря, объяснения, а также справедливого с ними обращения. 1766 г. февр. 12.
 53. Лист коронного подканцлера Млодзиеиовского к униатскому митрополиту Володкевичу, в котором он просит его внушить униатскому духовенству, чтобы оно обращалось с дизунитами осторожно, ласково и законно. 1766 г. февр. 13.
 54. Мемориал короля Станислава Августа Понятовского униатскому митрополиту и епископам о прекращении гонений на православных обитателей королевства польского и проч. 1766 г. февр. 19.
 55. Лист канцлеров коронного и литовского униатским епископам о том, чтобы они удерживали подведомое им духовенство и людей светских от преследования дизунитов и принуждения их к унии. 1766 г. февр. 19.
 56. Привилегия короля Станислава Августа Понятовского, подтверждающая права и привилегии православных обитателей королевства польского на свободное исповедание ими православной веры и проч. 1766 г. марта 3.
 57. Циркуляр униатского митрополита Филиппа Володкевича с объявлением декрета радомышльской униатской консистории о предании ею суду мотренинского игумена Мелхиседека, равно настоятелей других православных украинских монастырей, православных священников и их прихожан за неповиновение униатским властям. 1766 года мая 17.
 58. Письмо мотренинского игумена Мелхиседека к униатскому официалу Мокрицкому, в котором он, отвечая на обвинение Мокрицким его, а также настоятеля мошногорского монастыря и некоторых громад в причинении ущерба интересам униатской власти и церкви, и вызов на суд, доказывает несправедливость обвинения, поставляет на вид свою не подсудность униатской власти, ссылается на привилегии польских королей в ограждение свободы православной веры, винит самого Мокрицкого и его сообщников в нарушении общего покоя и наконец предостерегает его от худых последствий его неосмотрительных поступков. 1766 г. апр. 16.
 59. Письмо игумена мотренинского Мелхиседека к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, писанное по приезду его из Варшавы, с общим известием об успехе поездки. 1766 г. апреля 5.
 60. Донесение мотренинского монастыря игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о пострижении в монахи полковника переяславского Семена Иванова Сулимы сына Григория. 1766 г. апрель.
 61. Донесение членов чигринского правления, священников Максима и Михаила Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о не желании некоторых украинских приходов, присоединившихся к переяславской епархии, иметь у себя прежних священников, хотя бывших в унии, но изъявивших согласие на православие, о происках униатов обращать снова в унию присоединившиеся церкви, о приказе официала Мокрицкого и польских панов по этому случаю и о недостатке средств для содержания недавно учреждённого чигиринского правления. 1766 г. апреля 29.
 62. Донесение наместника мошногорского монастыря иеромонаха Герасима Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о том, что униатский официал Григорий Мокрицкий прислал в монастырь вызов на суд, и что монастырь отвечал ему отказом. 1766 г. мая 14.
 63. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с представлением отчета о результатах его поездки в Петербург и Варшаву по делу о защите православных обитателей Украины от гонений со стороны поляков и униатов. 1766 г. мая 18.
 64. Донесение наместника мошногорского монастыря иеромонаха Герасима в переяславскую консисторию, с представлением документов того монастыря. 1766 года мая 19.
 65. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, мотренинского игумена Мелхиседека о том, что, по его мнению, следовало бы ещё сделать для довершения начатого им процесса, по поводу гонений, воздвигнутых поляками и униатами на православное украинское духовенство и народ. 1766 г. мая 23.
 66. Доклад переяславской духовной консистории Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о том, что, по её рассуждению, следует сделать по начатому мотренинским игуменом Мелхиседеком делу о защите православного украинского духовенства и народа от гонений со стороны поляков и униатов, на основании соображений о том же предмете самого Мелхиседека, представленных им Гервасию. 1766 г. мая 24.
 67. Доклад переяславской духовной консистории Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, по делу об обязании игумена мотренинского Мелхиседека по прежнему иметь в своем заведывании украинские церкви, духовенство и народ и вести дело об утеснениях, причиняемых поляками и униатами за содержание православной веры. 1766 г. мая 26.
 68. Указ из переяславской духовной консистории бориспольскому священнику Назарию Яворскому, которым предписывается ему ехать к трехтемировскому коменданту Жураковскому для истребования от него объяснения касательно причиняемых трехтемировской форпостной командой насилиях и грабительствах православным украинцам, отправляющимся в Переяславль по делам церковным и проч. 1766 г. мая 30.
 69. Письмо от переяславской духовной консистории к коменданту трехтемировского форпоста Жураковскому с требованием прекращения насилий и грабительств, причиняемых его командою православным украинцам, едущим в Переяславль по делам церковным и проч. 1766 г. мая 30.
 70. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о присылке униатским официалом Мокрицким к нему Мелхиседеку, а также к настоятелям мошногорского и лебединского монастырей вызова к суду, а когда они не явились — декрета, оскорбительного для их чести. 1766 года мая 29.
 71. Донесение мотренинского Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о выдаче св. антиминсов. 1764 г. июнь.
 72. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о вступлении в Украину польских войск и о производимых ими насилиях православному украинскому духовенству и народу. 1766 г. июня 14.
 73. Письмо катедрального писаря иеродиакона Иоанна к мотренинскому игумену Мелхиседеку с прописанием письменной и особой словесной резолюции Гервасия на письмо Мелхиседека от 14 июня. 1766 г. июня 17.
 74. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к Георгию Конисскому, епископу белорусскому, в котором он просит известить о ходе дела православной церкви на сейме, равно, извещая о начавшемся в Украине гонении на православие, по поводу присоединения к православной церкви многих из принужденных в прежнее время к унии, просит совета, как поступать в таких обстоятельствах. 1766 г. июня 14.
 75. Окружное послание мотренинского игумена Мелхиседека к украинскому духовенству и народу, которым он успокаивает их по поводу разнесшегося слуха о грозящем будто бы разорении Украины от вступившего в нее польского войска. 1766 г. июля 11.
 76. Донесение переяславской духовной консистории бориспольского священника Назария Яворского о том, что, будучи в Трехтемирове по поручению консистории, он не застал в должности начальника тамошнего форпоста Жураковского и адресованное к нему письмо консистории, с требованием прекращения притеснений, делаемых им православным украинцам, отправляющимся в Переяславль по делам церковным, вручил преемнику его Савицкому, который отказался дать ответ на означенное требование, и проч. 1766 г. июня 2.
 77. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об обидах, причиняемых польским войском православному духовенству и народу украинскому, и проч. 1766 г. июля 14.
 78. Доклад переяславской духовной консистории Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, по поводу донесения мотренинского игумена Мелхиседека об обидах, причиняемых польским войском православному украинскому духовенству и народу. 1766 г. июля 14.
 79. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к региментарю украинской партии польских войск Игнатию Вороничу, с просьбой защитить народ украинский от гонений и насилий со стороны подчиненных его Воронича. 1766 г. июля 19.
 80. Указ переяславской духовной консистории священнику Стефану Гречке об отправке его к региментарю Вороничу с требованием прекращения обид, причиняемых его войском православному украинскому народу. 1766 г. июля 19.
 81. Указ переяславской духовной консистории мотренинскому игумену Мелхиседеку о выдаче путевых издержек священнику Стефану Гречке, отправленному из консистории в Регимент украинской партии польских войск, по делу о притеснениях униатами православного украинского духовенства и народа.1766 г. июля 20.
 82. Промемория переяславской духовной консистории в киевскую губернскую канцелярию с требованием вписать в книги губернские королевские привилегии на свободное исповедание украинским народом своей веры и выдать из них выписи. 1766 г. июля 18.
 83. Промемория переяславской духовной консистории в главное правление украинской партии польских войск с требованием запрещения униатскому официалу Мокрицкому и другим униатам чинить обиды и разорения православному украинскому духовенству и народу. 1766 г. июля 19.
 84. Письмо киевского губернатора Федора Воейкова к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о несогласии его на вписание в книги киевской губернской канцелярии королевских привилегий на свободное исповедание украинским народом своей веры и выдачу из них выписей. 1766 г. июля 25.
 85. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с подробным исчислением обид и насилий, причиняемых поляками и униатами православному украинскому духовенству и народу. 1766 г. июля 28.
 86. Донесение священника Стефана Гречки переяславской духовной консистории об успехах поездки его к региментарю Вороничу по делу о прекращении гонений на православных жителей Украины от поляков и униатов. 1766 г. августа 3.
 87. Письмо региментаря Воронича к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он на просьбу Гервасия прекратить гонения на православное украинское духовенство и народ, причиняемые его подчиненными, отвечает, что его прямое назначение наблюдать за спокойствием края. 1766 г. июля 30.
 88. Промемория киевской губернской канцелярии в переяславскую духовную консисторию в ответ на промеморию последней о вписании в книги губернской канцелярии королевских привилегий на свободное исповедание украинским народом своей веры о выдаче выписей из тех книг. 1766 г. августа 4.
 89. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, переяславского священника Стефана Гречки об арестовании поляками и униатами мотренинского игумена Мелхиседека. 1766 г. августа 4.
 90. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к чрезвычайному российскому послу при варшавском дворе, Николаю В. Репнину, с просьбой об освобождении взятого униатами игумена Мелхиседека. 1766 г. августа 3.
 91. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к киевскому генерал-губернатору Ф.М. Воейкову, которым он просит его отправить нарочным в Варшаву письмо его к Репнину об освобождении игумена Мелхиседека, так как поляки и униаты никого никуда не пропускают из Украины. 1766 г. августа 3.
 92. Донесение наместника мотренинского монастыря, иеромонаха Гавриила Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о назначении кого-либо для управления монастырём, по поводу арестования униатами игумена Мелхиседека и проч. 1766 г. августа 1.
 93. Донесение шафаря мотренинского монастыря, иеромонаха Елпидифора Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, которым он просить уволить его от должности шафаря. 1766 года августа 1.
 94. Письмо вицеписаря переяславской духовной консистории к наместнику мотренинского монастыря Гавриилу и шафару Элпидифору с объявлением им резолюции епископа Гервасия — первому на его донесение об арестовании униатами игумена Мелхиседека, а второму на его просьбу о снятии с него должности шафаря. 1766 года августа 8.
 95. Донесение св. синоду Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, с исчислением 30 случаев разного рода насильств и притеснений от поляков и униатов православному украинскому народу и духовенству и с просьбой о защите и покровительстве. 1766 г. августа 11.
 96. Донесение св. синоду Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, которым он, представляя о несогласии киевского генерал-губернатора Воейкова на вписание в книги киевской губернской канцелярии привилегий, данных польским королем украинскому духовенству и народу на свободное исповедание ими православной веры и выдачу из тех книг урядовых выписей, весьма необходимых для защиты от гонений со стороны поляков и униатов, просит посредства в этом деле св. синода. 1766 г. августа 11.
 97. Письмо мотренинского игумена Мелхиседека к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, писанное из грудской тюрьмы, с просьбой принять всевозможные меры для его освобождения. 1766 г. августа 16.
 98. Донесение наместника мотренинского монастыря Гавриила с братией Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с препровождением копии их челобитной к генералу Исакову по делу о взятии под арест поляками и униатами игумена Мелхиседека и письма Исакова к региментарю Вороничу по тому же делу. 1766 г. августа 24.
 99. Челобитная, поданная наместником мотренинского монастыря иеромонахом Гавриилом с братией генералу Исакову, об освобождении захваченного униатами игумена Мелхиседека о защищении мотренинского монастыря от гонений униатских. 1766 г. авг. 1.
 100. Письмо генерала Исакова к региментарю Вороничу, с требованием освобождения мотренинского игумена Мелхиседека и проч. 1766 г. августа 14.
 101. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, мотренинского игумена Мелхиседека служителя, переяславского мещанина, Романа Крумченка об арестовании униатами Мелхиседека и о замуровании его в тюрьме в Грудке. 1766 г. августа 26.
 102. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, шляхтича Иосифа Митинского об арестовании униатами мотренинского игумена Мелхиседека. 1766 г. августа 27.
 103. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника м. Ольшаной Симеона Феодоровича о казни сотника Харка и млиевского жителя Даниила Кушнира и других насилиях православному украинскому духовенству и народу со стороны поляков и униатов. 1766 г. августа 26.
 104. Донесение св. синоду Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, с прописанием донесения о гонениях от униатов и поляков священника Симеона Феодоровича и с прошением ходатайства как относительно защиты всего православного украинского духовенства и народа, так особенно об освобождении схваченного униатами игумена Мелхиседека. 1766 г. августа 28.
 105. Записка о сожжении поляками и униатами в м. Олшаной жителя м. Млиева Даниила Кушнира за несогласие его на унию и противодействие оной. 1766 г. октября 24.
 106. Донесение священника Григория Холминского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой принять его в переяславскую епархию и определить в м. Млиев к успенскому приходу. 1766 г. марта 22.
 107. Донесение м. Млиева успенских прихожан Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой определить настоятелем их приходской церкви священника Хоминского, за удалением ими униатского священника Василия Гдишицкого. 1766 г. марта 21.
 108. Письмо шафаря мотренинского монастыря, иеромонаха Элпидифора к вицеписарю переяславской консистории, иеродиакону Иоанну Стеблинскому с известием о присоединении от унии к православию некоторых украинских приходов, о последовавшей смене жаботинского губернатора, о недовольстве священников, по случаю воссоединения, лишившихся своих приходов и проч. 1766 года марта 21.
 109. Письмо вицеписаря переяславской консистории Иоанна Стеблинского к шафарю мотренинского монастыря, иеромонаху Элпидифору с разными замечаниями и наставлениями относительно того, как поступать в деле присоединения украинских приходов от унии к православию. 1766 г. марта 22.
 110. Донесение наместника мотренинского монастыря, иеромонаха Гавриила Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с препровождением письма к нему от черкасского губернатора Пенцельского, которым губернатор строго требует от мотренинского монастыря не отвращать народа от унии к православию. 1766 г. февраля 28.
 111. Письмо черкасского губернатора Пенцельского к наместнику мотренинского монастыря, иеромонаху Гавриилу, которым он требует не отвращать жителей подведомственных ему сел от унии, угрожая в противном случае строгим взысканием как проповедникам присоединения к православию, так и присоединяющимся. 1766 года февраля 28.
 112. Ответ наместника мотренинского монастыря, иеромонаха Гавриила губернатору Пенцельскому, на его требования и угрозы касательно не отвращения народа от унии. 1766 года март.
 113. Письмо губернатора черкасского Косцелецкого к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о воспрещении монахам мотренинского и мошногорского монастырей допускать в означенные монастыри сельских прихожан для получения христианских треб. 1766 года марта 21.
 114. Донесение жителей м. Млиева, Троицкой церкви прихожан, Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о присоединении их к православию и принятии в переяславскую епархию, а также об определении к их приходской церкви настоятелем священника Григория Хоминского и выдаче св. антиминса. 1766 г. марта 21.
 115. Донесение жителей м. Млиева, успенской церкви прихожан Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о присоединении их из унии к православию, принятии в ведомство переяславской епархии и об определении настоятелем их церкви присоединенного священника Григория Хоминского на место униата Василия Гдишицкого, не пожелавшего принять православие. 1766 г. марта 21.
 116. Донесение троицких прихожан м. Млиева Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о нежелании их иметь у себя священником Федора Гдишицкого, по причине сомнения в искренности его обращения к православию, с просьбой определить к их церкви избранного ими и уже рукоположенного Григория Шиленка. 1766 г. апреля 1.
 117. Донесение священника Григория Шиленка Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о выдаче ему на приискание праздного священнического места открытого указа, так как к Троицкой млиевской церкви, к которой он, по избранию прихожан, был рукоположен, определен прежний священник Федор Гдишицкий, по присоединении его из унии в православие. 1766 г. мая 19.
 118. Донесение священника Григория Хоменского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о выдаче ему на приискание праздного прихода открытого указа, так как к успенской млиевской церкви, к которой он был пред сим определен, назначен прежний настоятель оной, священник Василий Гдишицкий, по принятии им православия. 1766 г. мая 19.
 119. Донесение успенских прихожан м. Млиева Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о нежелании их иметь у себя священником Василия Гдишицкого, с просьбой определить к их церкви новоприсоединившегося священника Григория Хоминского. 1766 г. мая 31.
 120. Донесение успенских прихожан м. Млиева Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с объяснением причин, по которым они не желают иметь при своей церкви священника Василия Гдишицкого и с просьбой определить на его место бывшего доселе при той церкви викарием священника Григория Хоминского. 1766 г. мая 31.
 121. Донесение троицких прихожан м. Млиева переяславской духовной консистории, с объяснением причин, по которым они не желают иметь у себя священником Федора Гдишицкого. 1766 года мая 31.
 122. Показание священника м. Млиева успенского прихода Григория Хоминского, данное им в переяславской духовной консистории, о том, когда и кем он определен викарием к успенской млиевской церкви и по какому поводу прихожане избрали его настоятелем, а прежнего настоятеля Федора Гдишицкого удалили. 1766 г. мая 9.
 123. Донесение священников м. Мошен Марка Клиницкого и Филимона Кротевича Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о принятии их из унии в православие и в ведомство переяславской епархии. 1766 г. февраля 10.
 124. Донесение жителей села Валявы Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о принятии их, вместе с их священником Иоанном Войнарским, в переяславскую епархию. 1766 г. февраля 28.
 125. Донесение священника села Валявы Иоанна Войнарского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о присоединении его из унии к православию. 1766 г. февраля 28.
 126. Письмо вицеписаря переяславской духовной консистории, иеродиакона Иоанна Стеблинского к шафарю мотренинского монастыря, иеромонаху Элпидифору, с объявлением ему словесной резолюции Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, на донесение его о том, что в деле присоединения к православию украинские жители во всем полагаются исключительно на мотренинский монастырь, а также по делу о выдаче св. антиминсов для присоединяющихся к православию приходов. 1766 г. марта 1.
 127. Письмо вицеписаря переяславской духовной консистории, иеродиакона Иоанна Стеблинского к члену духовного чигиринского правления, священнику Максиму Левитскому, с объявлением ему словесной резолюции Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, по делу о присоединении к православию священника Иоанна Войнарского и его прихожан. 1766 г. марта 1.
 128. Донесение священника села Валявы Иоанна Войнарского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с объяснением своего происхождения, воспитания, рукоположения, принятия унии и возвращения к православию, и с просьбой о выдаче ему настоятельской грамоты на валявский приход. 1766 г. мая 28.
 129. Донесение жителей м. Ольшаной, никольских прихожан Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о принятии их в переяславскую епархию и обязательством всегда держаться православной веры. 1766 г. февраля 28.
 130. Донесение священника никольской церкви м. Ольшаной Симеона Федоровича Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о присоединении его из унии к православию. 1766 г. марта 14.
 131. Донесение священника м. Ольшаной Симеона Федоровича Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с предложением на разрешение, чтобы вновь присоединяющимся от унии к православию личная явка и подача доношений о принятии православия отстрочена была до лета, за наступлением великого поста и бездорожьем, и, чтобы вместе с тем дозволено было им отправлять богослужение по чину православной церкви. 1766 г. марта 14.
 132. Донесение церковных старост м. Жаботина успенской церкви Семена Чухна и преображенской Дениса Криновского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о выдаче каждому из них паспорта для проезда в Запорожскую Сечь по церковным надобностям. 1766 г. мая 30.
 133. Донесение священника м. Ольшаной Симеона Федоровича в переяславскую духовную консисторию о выдаче священнику села Макеевки Иосифу Кирилову паспорта для проезда в Сечь Запорожскую. 1766 года августа 12.
 134. Донесение м. Жаботина успенской церкви старосты Семена Чухна Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о похищении будто бы из той церкви бывшим при ней священником Василием церковных книг и других вещей, о побеге оного священника и продаже означенных вещей в шанец Усиновку, с просьбой возвратить похищенные вещи и проч. 1766 года мая 30.
 135. Донесение священника Иоанна Федорова Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой возвратить ему приход села Сикавы, оставленный им по гонительству от униатов и занятый священником Федором Кабаном, или же дать какой-либо другой праздный приход. 1766 г. мая 21.
 136. Показание священника Иоанна Федорова, данное им в переяславской духовной консистории, о том, что он, будучи на приходе в селе Сикаве, хотя и дал униатскому официалу Примовичу согласие на унию ради получения прихода, но никогда не священнодействовал по униатски, напротив всегда строго содержал православие. 1766 г. мая 22.
 137. Донесение священника Иоанна Павлова Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об изгнании его с прихода села Чаплищ комиссаром Самборецким, о передаче тем комиссаром чаплищского прихода священнику Стефану Иоаннову и о продаже оного сим последним священнику Григорию Семенову, с просьбою рукоположить к тому приходу зятя его Григория, тамошнего приходского дьячка и проч. 1766 г. января 19.
 138. Письмо отставного есаула Карпа Значка к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой принять меры для освобождения из рук униатов сына его Мелхиседека, мотренинского игумена. 1766 г. августа 30.
 139. Письмо переяславской консистории вицеписаря, иеродиакона Иоанна к наместнику мошногорского монастыря иеромонаху Герасиму, писанное по поручению Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, с требованием не оставлять монастыря и не перевозить за Днепр монастырских вещей, что хотел сделать наместник по причине гонений от униатов. 1766 г. сентября 4.
 140. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, от наместника мошногорского монастыря иеромонаха Герасима о взятии поляками и униатами 12 монахов того монастыря и разграблении монастырского имущества, с приложением двух писем официала Мокрицкого по этому случаю — к самому наместнику и к губернатору мошенскому Подгородецкому. 1766 г. сентября 7.
 141. Письмо униатского официала Григория Мокрицкого к мошенскому губернатору Юрию Подгородецкому с известием, что взятые монахи мошногорского монастыря отправлены уже к митрополиту Володкевичу и возвращены быть не могут. 1766 г. сент. 6.
 142. Письмо униатского официала Григория Мокрицкого к наместнику мошногорского монастыря иероману Герасиму, в котором он, оправдывая арестование монахов того монастыря, рекомендует Герасиму обратиться по этому делу к инстигатору и в тоже время дает от себя совет жить спокойно и заниматься прямыми своими делами, оставя чтение привилегий народу и проч. 1766 г. сентября 6.
 143. Письмо к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, есаула Карпа Значка, в котором он благодарит Гервасия за попечение о его детях, и просит прислать к нему письмо сына его игумена Мелхиседека, а другого сына Аркадия перевести из мотренинского монастыря внутрь Малороссии. 1766 г. сентября 21.
 144. Донесение переяславского священника Филиппа Гошкевича Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он сообщает сведения о положении мотренинского игумена Мелхиседека, взятого униатами, собранные им, по поручению Гервасия, в Киеве на подворье переяславских архиереев от иеросхимонаха Никифора и диакона Савина. 1766 г. сентября 19.
 145. Донесение наместника мошногорского монастыря, иеромонаха Герасима Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой оказать вспомоществование в освобождении мошногорских монахов из радомышльской тюрьмы, взятых туда униатским инстригатором Глинским, а также с известием об участи схваченного униатами мотренинского игумена Мелхиседека. 1766 г. октября 6.
 146. Донесение Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, св. синоду об арестовании униатами 12 монахов мошногорского монастыря и разграблении монастырского имущества и вообще о насилиях православному украинскому духовенству и народу, совершаемых преимущественно униатским духовенством, с прошением защиты и покровительства. 1766 г. октября 9.
 147. Донесение наместника мошногорского монастыря, иеромонаха Герасима Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о запрещении официалом Вацкевичем мошногорским монахам преподавать православному народу требы, с прошением наставления на этот случай. 1766 г. октября 6.
 148. Инструкция униатского официала Вацкевича наместника мошногорского монастыря, иеромонаху Герасиму с запрещением монахам этого монастыря совершать требы для православного украинского народа, не отлучаться из монастыря без особого на каждый раз свидетельства и проч. 1766 г. октября 6.
 149. Указ переяславской консистории мошногорского монастыря наместнику, иеромонаху Герасиму о преподавании треб православному народу, вопреки запрещению униатского официала, с прописанием донесения о сем от наместника монастыря мотренинского, иеромонаха Гавриила. 1766 г. октябрь.
 150. Письмо униатского официала Григория Мокрицкого к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он, жалуясь на ущерб власти униатского митрополита, происходящий от присоединения многих жителей Украины от унии к православию, будто бы по злобному и своекорыстному наущению православных правителей, просит выдать ему из переяславской консистории ведомости о присоединившихся. 1766 г. октября 12.
 151. Письмо члена переяславской консистории, протоиерея Павла Когута к униатскому официалу Григорию Мокрицкому, писанное по поручению консистории и епископа Гервасия в ответ на требование Мокрицкого о присылке к нему ведомостей о присоединившихся из унии в православие. 1766 г. октября 17.
 152. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к Георгию Конисскому, епископу белорусскому, в котором он, жалуясь на усилившиеся гонения от униатов, просит в частности приложить возможное старание об освобождении из рук униатов мотренинского игумена Мелхиседека. 1766 г. октября 14.
 153. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к Георгию Конисскому, епископу белорусскому, в котором он, кратко изъясняя незаконность претензий униатов на поддержание и распространение унии в Украине, свидетельствует о непоколебимой твердости украинского народа в православной вере, и в особой приписке просит об освобождении игумена Мелхиседека и об оказании ему пособия в пище и одежде в случае освобождения. 1766 г. октября 14.
 154. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к киевскому генерал-губернатору Федору Матвеевичу Воейкову с просьбой об отсылке в Варшаву письма его к Георгию Конисскому, епископу белорусскому. 1766 г. октября 14.
 155. Письмо Георгия Конисского, епископа белорусского к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он, извещая о безуспешности жалоб диссидентов на варшавском сейме, выражает надежду на успех в будущем, советуя продолжать представления в св. синоде о гонениях от униатов с просьбой о помощи, и извещает об освобождении игумена Мелхиседека, при чём советует не довольствоваться одним его освобождением, но требовать удовлетворения, о народе же представлять, что он страдает единственно за веру, а не за бунт, как разглашают униаты и проч. 1766 г. ноября 26.
 156. Бреве папы Климента XIII к Примасу польского королевства, в котором он, извещая, что диссиденты тайным образом, при посредстве иностранных дворов стараются действовать на короля, чтобы получить полную свободу вероисповедания и, высказывая предположение, что они на предстоящем сейме будут добиваться отмены прежних относительно их постановлений, убеждает Примаса, совместно с прочими епископами, употребить все усилия, чтобы предупредить происки диссидентов и воспрепятствовать дарованию им свободы вероисповедания, так как это, по его мнению, значило бы пускать паршивых овец в овчарню Христа и осквернять церковь Его. 1766 г. сент. 6.
 157. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к Георгию Конисскому, епископу белорусскому, в котором он, напоминая о прежних своих письмах, писанных к нему по делу о защите православного украинского народа от притеснений со стороны поляков и униатов, просит известить о ходе этого дела на бывшем тогда в Варшаве сейме. 1766 г. октября 6.
 158. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к секретарю русского посла при варшавском дворе, князя Репнина, которым он просит возможного от него содействия в деле о защите православных обитателей Украины от преследования со стороны поляков и униатов, а также известий о ходе этого дела и совета, как вести оное. 1767 г. декабря 6.
 159. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к русскому послу при варшавском дворе, князю Николаю Васильевичу Репнину, в котором он просит оказать содействие в удовлетворении по жалобе мотренинского игумена Мелхиседека, подвергшегося страшным мучениям от униатов и спасшегося от них бегством, в освобождении схваченных униатами и содержимых в тюрьме чигиринского правителя священника Максима Левитского, 12-ти монахов мошногорского монастыря и других священников, и вообще о защите православного украинского духовенства и народа от гонений со стороны поляков и униатов. 1766 г. декабря 6.
 160. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он жалуется на причинённые ему капитаном Григорием Мижуевым обиды и просит принять меры к пресечению шпионства со стороны униатов, проведывающих в русских владениях о положении начатого им процесса в защиту православного украинского народа от гонений за веру. 1766 г. декабря 8.
 161. Постановления варшавского сейма 1766 г., касающиеся прав римско-католического, грековосточного, протестантского и реформатского исповеданий. 1766 г. ноября 24.
 162. Письмо писаря киевской консистории, иеромонаха Иакова к вицеписарю переяславской консистории, иеродиакону Иоанну, при котором он, препровождая два письма Георгия Конисского, епископа белорусского к Арсению, митрополиту киевскому, с известием о варшавском сейме 1766 г., и возражения, представленные на этом сейме против требований диссидентов, извиняется, что не может при этом послать других документов, относящихся к делу о защите православия на сейме и присланных из Варшавы Георгием Конисским. 1766 г. декабря 22.
 163. Письмо Георгия Конисского, епископа белорусского, к Арсению митрополиту киевскому, в котором он, извещая о невозможности сделать что-либо по присланным к нему жалобам киевской епархии монастырей жаботинского и медведовского, равно о том, что и все вообще жалобы православных обитателей Польши и представления за них иностранных дворов отвергнуты варшавским сеймом, выражает однако надежду на поправление дела при помощи тех же дворов и просит его со своей стороны побуждать, кого следует, к защите гонимого православия. 1766 г. ноября 25.
 164. Письмо Георгия Конисского, епископа белорусского к Арсению, митрополиту киевскому, в котором он, благодаря его за исполнение его просьбы о присылке на сейм в Варшаву с жалобами на поляков и униатов, настоятелей киевской епархии, извещает о безуспешности всех вообще попыток к ограждению свободы веры, препровождая относящиеся к этому предмету сеймовые документы. 1766 г. ноября 25.
 165. Возражения, представленные на сейме варшавском 1766 г. со стороны поляков в ответ на требования диссидентами свободы веры, содержащие толкование относящихся к этому предмету статей трактатов оливского и гримультовского. 1766 г. ноября 25.
 166. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священников м. Ольшаной Симеона и Иоанна Феодоровичей о присылке в Украину от радомышльской униатской консистории официала Григория Мокрицкого для воспрепятствования украинскому духовенству и народу присоединяться от унии к православию и о производимых им и, по его наущению, поляками разного рода насилиях православному украинскому народу и духовенству, а также о выдаче из униатской консистории судного декрета на присоединяющихся от унии к православию. 1766 г. мая 28.


Довідки про авторів:

 ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКИЙ МЕЛЬХІСЕДЕК

Довідки про колективи:

 КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

Тома, частини


Всі тома

 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ (1904) Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1859)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1871)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1872)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1883)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1887)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1861)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1888)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1910)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1863)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1868)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1902)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 4. (1867)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1869)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1870)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1886)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1905)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1894)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1909)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1911)

 • Теми:

 • Акти державного управління
 • Історія церкви


 • Рубрики:

   ЖАБОТИН
   МОТРОНИНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
   ПІВДЕННО-ЗАХІДНА РУСЬ
   УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського