До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Архив Юго-Западной России (1864)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0006659


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1. (1864)
Автор(и):
Значко-Яворский Мельхиседек
Дата(и):1864


 Переглянути документ   


Опис документа:

Архив Юго-Западной России / издаваемый временною комиссіею для разбора древних актов высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генерал-Губернаторе.; Временная комиссия для разбора древних актов. – Киев: Въ типографии Федорова.

Часть 1. Том 3: Матеріалы для исторіи православія въ Западной Украине въ XVIII ст. Архимандритъ Мелхиседекъ Значко-Яворский. 1759-1771. - 1864. - 911 с.


У серії «Архів Південно-Західної Росії» було надруковано документи Київського архіву, який видавала Київська археографічна комісія з 1859 по 1911 рік. Всього вийшло 34 томи. Київський архів було засновано за Височайшим повелінням у 1852 році при Університеті Св. Володимира для зберігання давніх актових книг Київської, Подільської та Волинської губерній. З ініціативою його укладення виступив головний діяч тимчасової комісії, організованої в 1843 році для розгляду давніх актів при київському військовому, подільському і волинському генерал-губернаторові, — професор М. Д. Іванишев. Опис цього архіву успішно виконувався під керівництвом п. Царевського (з 1866): чотири описи актових книг надруковані в 1869 році. Всього книг в архіві 5883, щорічно описувалося до 5 книг. Архів містить документи з історії України в XIII—XVIII ст. Основним джерелом для видання був Київський центральний архів, а також документи, що надійшли до Київської комісії від приватних осіб, монастирів і різних установ. Для юристів, дослідників, студентів.

В серии «Архив Юго-Западной России» были напечатаны документы Киевского архива. Издание было предпринято Киевской археографической комиссией с 1859 по 1911 год. Всего вышло 34 тома. Киевский архив был учрежден по Высочайшему повелению в 1852 году при Университете Св. Владимира для хранения древних актовых книг Киевской, Подольской и Волынской губерний. Основание его состоялось по инициативе главного деятеля временной комиссии, открытой в 1843 году для разбора древних актов при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе, — профессора Н. Д. Иванишева. Описание этого архива пошло успешно под руководством г. Царевского (с 1866): четыре описи актовых книг напечатаны в 1869 году. Всего книг в архиве 5883, ежегодно описывалось до 5 книг. Архив содержит документы по истории Украины XIII—XVIII в. Основным источником для издания служат документы Киевского центрального архива, а также документы, которые поступили в Киевскую комиссию от частных лиц, монастырей и разных учреждений. Для юристов, исследователей, студентов.


      Зміст

 1. Челобитная игумена мотренинского монастыря Мелхиседека, поданная на высочайшее императрицы Екатерины II имя Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об арестовании его униатами, разграблении его имущества, содержании в тюрьме в м. Грудку и проч., с прошением защиты и удовлетворения. 1767 г. января 12.
 2. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, от всех громад губернии Смелянской о причиняемых им от поляков и униатов обидах и притеснениях за исповедание православной веры, с прошением защиты и объявлением, что в случае окончательного подавления в Украине православия они все выселятся за границу. 1767 г. января 6.
 3. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, мотренинского монастыря монаха Иоанна о том, как униаты, захватив его вместе с монахами мошногорского монастыря на монастырской ниве во время уборки проса, мучили потом в Радомышле вместе с теми же монахами и некоторыми православными священниками и проч. 1767 г. января 11.
 4. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, игумена мотренинского Мелхиседека с просьбой о дозволении послать монаха Архиселая на Дон для испрошения подаяний на поддержание мотренинского монастыря и пропитание укрывающихся в нем от униатских гонений православных священников и мирян. 1767 г. января 15.
 5. Грамота Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, донскому казачьему войску с испрошением пособия на поддержание и обновление мотренинского монастыря, разоренного поляками и униатами. 1767 г. январь.
 6. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, наместника мошногорского монастыря, иеромонаха Герасима о имеющей быть в Черкассах, по объявлению шляхтича Гонсяревского, от униатов судной на православных комиссии. 1767 г. января 17.
 7. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, игумена мотренинского монастыря Мелхиседека с представлением мнения о том, что на учреждаемую в Черкассах от униатов судную комиссию не безопасно представлять требуемые униатами монастырские и церковные документы. 1767 г. января 17.
 8. Донесение наместника мошногорского монастыря, иеромонаха Герасима Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о нападениях и угрозах, причиняемых монастырю униатскими инстигаторами Федором Гдышицким и Андреем Глинским. 1767 г. января 18.
 9. Донесение Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, св. синоду о гонениях, претерпеваемых жителями смелянской губернии от поляков и униатов за исповедание православной веры. 1767 г. января 19.
 10. Донесение наместника мошногорского монастыря, иеромонаха Герасима с братией Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой об освобождении 11-ти монахов того монастыря, захваченных инстигатором Глинским и содержимых в Радомышле в оковах и тяжких работах. 1767 г. февраля 21.
 11. Донесение священника Андрея Игнатова Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он просит выдать ему паспорт на проезд в Сечь Запорожскую к родным его братьям для испрошения от них пособия на пропитание, по случаю изгнания его униатами с прихода (местечка Таганчи). 1767 года марта 1.
 12. Донесение св. синоду Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, которым он просит содействия его к освобождению содержащихся в тюрьме радомышльской консистории монахов мошногорского монастыря и православных священников украинских, захваченных униатским инстигатором Глинским. 1767 г. марта 2.
 13. Прошение 11-ти монахов мошногорского монастыря к униатскому митрополиту Фелициану Володкевичу об освобождении их из-под ареста, в котором они томились более полугода. 1767 г. марта 18.
 14. Донесение 11-ти монахов мошногорского монастыря Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором они, рассказывая подробно об арестовании их униатским инстигатором Глинским, разграблении бывшего при них имущества и жесточайших наказаниях и мучениях, каким подверглись от униатов во время ареста, просят покровительства и удовлетворения за обиды. 1767 г. апреля 2.
 15. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей м. Жаботина о причиняемых им и всему православному украинскому духовенству и народу насилиях за веру от поляков и униатов. 1767 г. марта 29.
 16. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника села Хрещатика Иосифа Морозовского об арестовании его униатским инстигатором Федором Кравченком и мошенским губернатором Юрием Подгородецким, обрезании ему волос на голове и бороде, неоднократном жестоком телесном наказании и продолжительном содержании в тюрьме радомышльской консистории, - с просьбой о защите от насилий униатов и поляков, равно милостивого прощения за временное вынужденное отступление его от православия к унии. 1767 г. апреля 10.
 17. Донесение жителей м. Вязовка Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором они дают обещание содержать православную веру и просят прощения за временное отступление некоторых из них от православия, по насилию от поляков и униатов, при чём представляют несколько примеров такого насилия. 1767 г. мая 1.
 18. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника местечка Субботова Федора Зелинского об арестовании его униатским инстигатором Андреем Глинским и польским хорунжим Василием Острым, разграблении его имущества, обрезании ему волос на голове и бороде, неоднократном телесном наказании, продолжительном содержании в тюрьме радомышльской консистории с употреблением на разные тяжкие работы и наконец побеге его отсюда при посредстве русских солдат, — с прошением защиты и покровительства, равно милостивого прощения за временное, вынужденное отступление его от православия к унии. 1767 г. мая 6.
 19. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника села Сикавы Федора Тарасова об арестовании его униатским инстигатором Андреем Глинским, разграблении его имущества, неоднократном телесном наказании, продолжительном содержании в тюрьме радомышльской консистории и освобождении из оной при посредстве русских солдат, — с прошением защиты от насилий униатов, равно милостивого прощения за временное отступление его от православия к унии. 1767 г. май.
 20. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника села Войтового Андрея Марченка об арестовании его униатским инстигатором Глинским, разграблении его имущества, разного рода обидах и поруганиях, причиненных ему униатами, продолжительном содержании его в тюрьме радомышльской консистории, с употреблением на разные тяжкие работы, и наконец, побеге его оттуда при посредстве русских солдат, — с прошением защиты от насилий униатов, равно милостивого прощения за временное вынужденное отступление его от православия к унии. 1767 г. мая 5.
 21. Донесение священника села Ревовки Максима Левитского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об арестовании его униатским инстигатором Глинским, разграблении его имущества, разного рода обидах и поруганиях, причиненных ему униатами, продолжительном содержании его в тюрьме радомышльской консистории, с употреблением на разные тяжкие работы, и наконец, побеге его оттуда, — с прошением защиты от насилий униатов, равно милостивого прощения за временное вынужденное отступление его от православия к унии. 1767 г. апреля 18.
 22. Донесение восьми священников чигиринского староства Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, которым они испрашивают разрешения касательно возвращения им на свои приходы, по пригласительному письму губернатора Свентуховского. 1767 г. марта 6.
 23. Письмо губернатора староства чигиринского Свентуховского к православным священникам того староства, изгнанным в 1766 г. с приходов, с приглашением их на свои места и обещанием спокойного и безобидного пребывания на приходах. 1767 г. февраля 1.
 24. Донесение игумена мотренинского монастыря Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о возобновлении со стороны униатов и поляков требования касательно недопущения в мотренинский и другие украинские монастыри православного народа к получению христианских треб, об отказе, сделанном по этому предмету наместником мотренинским иеромонахом Гавриилом для приходящих с означенною целью в монастырь и о возникшем по этому ропоте в народе. 1767 года марта 11.
 25. Указ переяславской консистории наместнику мотренинского монастыря, иеромонаху Гавриилу, которым строго предписывается ему несмотря ни на какие запрещения от униатов и поляков, принимать в монастырь народ для преподания ему треб. 1767 года марта 14.
 26. Донесение жителей села Матусова, Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором они, объясняя, как некоторые из них насилием и обманом принуждены были подписаться на унию, просят простить им неумышленный их поступок. 1767 г. май.
 27. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей м. Жаботина и ключа жаботинского с просьбой о дозволении их приходским священникам возвратиться на свои приходы и проч. 1767 г. мая 10.
 28. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей г. Черкасс и всего староства черкасского о желании их содержать всегда православную веру, с просьбой принять их по-прежнему в ведомство переяславской епархии, а погрешивших в отступлении от православия на унию, по насилию от униатов, простить. 1767 г. мая 30.
 29. Донесение начальницы и монахинь чигиринского девичьего монастыря митрополиту киевскому и галицкому Арсению Могилянскому, которым они просят препроводить к русскому послу в Варшаве князю Репнину жалобу их на разграбление монастырского и личного каждой из них имущества униатским официалом Григорием Мокрицким и его сообщниками. 1767 года июня 16.
 30. Донесение монахинь чигиринского девичьего монастыря русскому послу в Варшаве князю Николаю Васильевичу Репнину о нападении на их монастырь униатского официала Мокрицкого с 12 вооруженными казаками и разграблении как монастырского, так и личного каждой из них имущества, с просьбой о защите и покровительстве. 1767 г. июня 16.
 31. Окружное послание Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к православным жителям Украины, которым он убеждает их терпеливо сносить все жесточайшие гонения от поляков и униатов и твердо стоять в православной вере. 1767 года июня 21.
 32. Донесение жителей м. Млиева Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о принятии их, по-прежнему, в ведомство переяславской епархии и прощении тех из них, которые во время гонений от униатов принуждены были склониться на унию. 1767 г. июня 3.
 33. Донесение жителей села Валявы Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором они, объясняя, что некоторые из них, во время гонений от униатов, принуждены были склониться на унию, просят простить таковых, снова принять всех в ведомство переяславской епархии и дозволить священнику их Иоанну Войнарскому, изгнанному униатами, снова возвратиться на свой приход. 1767 г. июня 11.
 34. Донесение жителей села Староселья Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой дозволить священнику их Иоанну Руденку, изгнанному униатами, возвратиться на свой приход и проч. 1767 г. июня 11.
 35. Донесение жителей м. Городища Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой прислать им православных священников для наставления в вере и преподания треб. 1767 г. июня 25.
 36. Донесение священника м. Мошен Марка Клиницкого Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о предстоящей ему опасности в возвращении на свой приход, с прошением наставления в сем случае. 1767 г. июня 24.
 37. Донесение жителей села Кумейок Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой содержать их по-прежнему в своей пастве, защищать от насилий униатов и дозволить священнику их Василию, изгнанному униатами, возвратиться на свой приход. 1767 г. июня 24.
 38. Донесение священника села Кумейок Василия Кирилова Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой простить его за временное, наружное отступление от православия к унии и принять в свою паству. 1761 г. июня 21.
 39. Донесение жителей села Остиняжки Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой простить тех из них, которые во время гонений от униатов склонились на унию, и принять всех по-прежнему в паству переяславскую. 1767 года июня 25.
 40. Донесение униатского священника Василия Гдишицкого Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о присоединении его из унии в православную грекороссийскую веру. 1767 г. июля 7.
 41. Письмо митрополита киевского Арсения, к русскому послу при варшавском дворе, князю Репнину, с представлением экстракта обид, насилий и разорений, причиненных поляками и униатами онуфриевскому пустынно-жаботинскому монастырю и с прошением защиты для означенного монастыря. 1767 г. июля 17.
 42. Исчисление обид, причиненных в разные времена поляками и униатами онуфриевскому жаботинскому монастырю, поданное игуменом того монастыря иеромонахом Ефремом Быковским Арсению, митрополиту киевскому. 1767 г. июня 9.
 43. Донесение священника Иоанна Стражевского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой определить его на приход в село Грузное. 1767 г. июля 26.
 44. Донесение иеромонаха Аминадава Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он, объясняя побег свой из мотренинского монастыря и последующие обстоятельства своего скитальчества, просит милостивого прощения за свои проступки. 1767 г. июля 16.
 45. Указ переяславской духовной консистории игумену мотренинского монастыря Мелхиседеку о запрещении по смерти богослужения бывшему иеродиакону того монастыря Аминадаву. 1767 года июля 17.
 46. Донесение жителей м. Вязовка и священника их Моисея Кожуховского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о разного рода притеснениях и обидах, причиняемых им местными польской и униатской властями, с прошением защиты и покровительства. 1767 г. июля 29.
 47. Донесение в переяславскую консисторию священников, шляхты и прочих жителей Украины о том, что они доверяют мотренинскому игумену Мелхиседеку вести от их имени в Варшаве иск о притеснениях, делаемых им униатами, с просьбой выдать означенному игумену выпись по этому предмету из консистории. 1767 г. августа 17.
 48. Выпись, данная из переяславской духовной консистории мотренинскому игумену Мелхиседеку на уполномочение его от духовенства и народа украинского вести их именем в Варшаве иск о притеснениях от униатов за исповедание прав. веры. 1767 г. августа 17.
 49. Манифест православного украинского духовенства, шляхты и народа, в котором они, исчисляя главнейшие случаи гонений на них за веру от униатов, торжественно объявляют, что отвращаются от унии, к которой их принуждали и которую некоторые из них наружно содержали, и что о причиненных им обидах будут вести формальный иск, а в православной вере жить и умереть готовы. 1767 г. сентября 15.
 50. Донесение жителей села Соболевки Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о присоединении их к православной церкви и принятии в паству переяславскую. 1767 г. сентября 2.
 51. Донесение жителей села Кириловки Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой об определении к их церкви священника Ильи Данилова. 1767 г. сентября 1.
 52. Прошение священника села Кириловки Даниила Пахомиевича к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об определении в село Кириловку на приход сына его Ильи Данилова. 1767 г. августа 31.
 53. Донесение жителей села Балаклеи Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой об определении к их приходу священника села Константиновки Николая на место прежнего их священника Кондрата Левицкого, совратившегося в унию. 1767 г. сентября 1.
 54. Донесение священника села Балаклеи Кондрата Левитского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о присоединении его из унии к православной грекороссийской церкви. 1767 г. октября 12.
 55. Разрешительный лист, данный униатским официалом Григорием Мокрицким от имени униатского митрополита Филиппа Володкевича священнику села Балаклеи Кондрату Левитскому, по поводу вторичного перехода его от православия к унии. 1766 года сентября 12.
 56. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о нежелании жителей села Балаклеи иметь у себя священника Кондрата Левицкого по причине склонности его к унии и проч. 1768 г. января 4.
 57. Донесение священника села Калабарки Михаила Никитина Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о самовольном сложении им с себя монашества, вступлении в брак, принятии священства и проч. 1767 г. октября 6.
 58. Донесение священника села Калабарки Михаила Никитина Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он, объясняя, что чувствует постоянное угрызение совести за самовольное оставление монашества, женитьбу и принятие священства, просит разрешить ему снова поступить в монастырь и проч. 1767 г. октября 16.
 59. Доклад переяславской консистории Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, по делу о лишении священнического сана и отлучении от приобщения святых тайн села Калабарки священника Михаила Никитина за самовольное оставление им монашеского звания. 1767 г. ноября 7.
 60. Донесение священника м. Камяного Брода Михаила Гученка Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о принятии его в епархию переяславскую и разрешении ему священнослужения, запрещенного униатским официалом Примовичем. 1767 г. октября 11.
 61. Донесение священника м. Камяного Брода Михаила Гученка Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбою о принятии его в епархию переяславскую и разрешении богослужения, запрещенного ему униатским официалом Примовичем. 1768 г. июня 25.
 62. Показание священника м. Камяного Брода Михаила Гученка, данное им в переяславской консистории в дополнение к прежним двум донесениям его о том, как он по причине гонений от униатов, не желая склониться на унию, оставил свой приход и оставался долгое время без священнослужения. 1768 г. июль.
 63. Выпись из актовых книг униатской радомышльской консистории декрета о запрещении официалом Примовичем богослужения священнику м. Камяного Брода Михаилу Гуку и о причислении камянобродской церкви и прихода к приходу села Боярки. 1750 г. марта 26.
 64. Донесение села Степанец вдовой священнической жены Пелагеи Калишевской Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбою предоставить за которою-либо из её дочерей оставшийся праздным приход ее мужа. 1767 г. октября 13.
 65. Донесение духовного украинских православных церквей правления Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с представлением на его разрешение просьбы жителей м. Ольшаной о возвращении на приходы их священников Симеона и Иоанна (Феодоровичей). 1767 г. октября 30.
 66. Донесение жителей местечка Ольшаной Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о возвращении на приходы их священников Симеона и Иоанна (Феодоровичей) и с обязательством неизменно хранить православную веру и не принимать унии. 1767 г.
 67. Письмо Георгия Конисского, епископа белорусского, к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он, извещая об окончании варшавского сейма, советует, по поводу запрещения перехода из католичества и унии в православие, разослать жителям Украины циркуляр, чтобы насильно принужденные к унии и желающие возвратиться к православию заявили об этом желании своем прежде ратификации сеймовых постановлений и проч. 1767 г. ноября 14.
 68. Окружное послание Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к православному украинскому духовенству и народу, которым он, объявляя о даровании им, по ходатайству императрицы Екатерины II, на варшавском сейме 1767 г., свободы вероисповедания и прав гражданских, убеждает благодарить за такую милость Бога, императрицу, короля, забыть все обиды, от поляков и униатов причинённые, жить со всеми в мире и проч. 1767 г.
 69. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с представлением на его усмотрение просьбы жителей села Толмача и села Соболевки о возвращении к ним приходских их священников, изгнанных униатами. 1767 г. ноября 22.
 70. Донесение священников местечка Мошен Марка Клиницкого, Иеремии Калиновского и Филимона Кротевича Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о вторичном изгнании их униатами и поляками с приходов, с прошением защиты и покровительства. 1767 г. ноября 30.
 71. Донесение священника села Журавки Василия Иванова Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о дозволении ему возвратиться на свой приход, оставленный им по причине насилий от поляков и униатов, и о выдаче новой на тот приход грамоты в замен прежней, захваченной униатами при арестовании мотренинского игумена Мелхиседека. 1767 г. ноябрь .
 72. Прошение жителей местечка Валявы к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о возвращении к ним на приход священника их Иоанна Войнарского, удалившегося за Днепр от насилий со стороны униатов. 1768 г. января 3.
 73. Донесение викарного священника села Георгиевки Федора Космачевского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой об определении его к досмотрению прихода м. Белазерья, остающегося праздным за смертью брата его Луки Космачевского, с обязательством уделять жене его часть доходов и заботиться о воспитании ее детей. 1768 г. января 7.
 74. Донесение местечка Белазерья вдовой священнической жены Ирины Космачевской Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой об определении к белазерскому приходу брата умершего мужа ее, священника Федора Космачевского, с тем, чтобы он уделял ей и детям ее какую-нибудь часть доходов. 1768 г. января 17.
 75. Донесение жителей села Пекарей Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с просьбой о присоединении их от унии к православию и принятии в ведомство переяславской епархии, а также о назначении им православного священника Филиппа Иванова и о выдаче в их церковь антиминса. 1768 г. январь.
 76. Письмо вицеписаря переяславской духовной консистории иеродиакона Иоанна к мошенскому правителю священнику Марку Клиницкому с уведомлением о принятии жителей села Пекарей в общение с православной церковью и в ведомство переяславской епархии, а также о назначении им православного священника и о выдаче в их церковь св. антиминса и мvра. 1768 г. января 12.
 77. Донесение жителей села Грузного Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о причинении священнику их Иоанну Старжевскому, равно некоторым из них побоев и грабительства сыном униатского того же села священника Василием и проч. 1768 г. января 10.
 78. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника села Грузного Иоанна Старжевского о причинении ему, вместе с некоторыми его прихожанами, побоев и разграблении их имущества сыном униатского того ж села священника Василием и проч. 1768 г. января 14.
 79. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей села Грищинец о причинении им униатами насилия с целью склонить их к унии, о присылке к ним православного священника и выдаче в их церковь св. антиминса. 1768 г. январь.
 80. Донесение переяславской консистории жителей села Гришинец, Тростянец и Трощина об избрании ими грищинского жителя Кирилла во священника, по причине несогласия прежнего их священника Алексея принять православие, и желании их исповедовать православную веру. 1768 г. март.
 81. Донесение священника села Капустиной Долины Иакова Левитского с прихожанами Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о причиняемых им от униатов притеснениях, с прошением защиты от таких гонений, а также дозволения совершать в отобранной у них униатами церкви богослужение и требы по обрядам православного грековосточного исповедания. 1768 г. января 16.
 82. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей села Конончи, в котором они, жалуясь на притеснения со стороны униатов, с целью отклонить их от православия, и сознаваясь во временном по насилиям уклонении в унию, просят простить их слабость, принять в ведомство переяславской епархии и дозволить им представить какого-либо ставленника к рукоположению во священника к приходу, так как прежний их униатский священник не согласен принять православие и имеет много дурных качеств, а викарий его пьяница. 1768 г. января 20.
 83. Присяжное обязательство жителей села Конончи хранить ненарушимо православную веру, не принимать унии и во время гонений за веру не щадить живота своего. 1768 г. января 20.
 84. Письмо катедрального писаря иеродиакона Иоанна к правителю священнику Марку Клиницкому по делу о рукоположении в село Конончу представленного жителями того села ставленника Федора Нестеренко. 1768 г. января 25.
 85. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, монаха корсунского монастыря Дионисия о причинении ему обид униатским инстигатором Василием Любинским, а также о разграблении им монастырского имущества. 1768 г. января 27.
 86. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, монаха корсунского монастыря Дионисия с препровождением описи этого монастыря и с просьбой о принятии его в ведомство переяславской епархии и защищении от обид со стороны униатов. 1768 г. марта 10.
 87. Опись строений корсунского монастыря и принадлежащих ему земель и угодий. 1768 года марта 10.
 88. Письмо мотренинского игумена Мелхиседека к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он извещает о прибытии своем в Варшаву на сейм, о начатии им иска по насилиям от поляков и униатов и проч. 1768 г. января 26.
 89. Письмо игумена Мелхиседека к писарю переяславской консистории, иеродиакону Иоанну, которым он просит прислать сведения об обидах, причиненных поляками и униатами православному украинскому духовенству и народу, с особою припиской о положении дел в Варшаве пред сеймом 1768 года. 1768 г. января 26.
 90. Письмо Георгия Конисского, епископа белорусского, к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с известием об окончании сейма 1768 г., об учреждении смешанного суда для разбора жалоб православных на поляков и униатов, о желании униатского официала Мокрицкого мириться с обиженными от него православными и проч. 1768 года 26 января.
 91. Письмо Георгия Конисского, епископа белорусского, к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с известием о скором окончании варшавского сейма 1768 г., а с ним и дела о восстановлении прав и привилегий православных обитателей королевства польского. 1768 г. февраля 15.
 92. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, села Бедина Озера вдовой священнической жены Параскевы Шумовитской о причинении ее мужу Василию Шумовитскому, за несогласие его на унию, разнообразных обид и насильств от униатского священника Алексея Лысого и его сообщников, с просьбой о защите и покровительстве. 1768 г. февраля 18.
 93. Промемория переяславской духовной консистории к коменданту местечка Звенигородки с требованием немедленного освобождения арестованного им, по научению униатов, священника Василия Шумовитского. 1768 г. февраля 19.
 94. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей села Окниной о причиняемом им и священнику их Симеону от поляков и униатов гонении за исповедание православной веры, с просьбой о защите и покровительстве. 1768 г. февраля 18.
 95. Отношение переяславской духовной консистории к главному губернатору волости смелянской Иосифу Вонжу с требованием объяснения по жалобе жителей села Окниной на причинение им и их священнику Симеону, тамошним диспозитором Рублевским и униатским священником Василием Пугачем, разного рода обид и притеснений за нежелание их склониться на унию. 1768 г. февраля 19.
 96. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей села Пекарей о причинении им и священнику их Ивану Филипову жестоких побоев поляками Клячковским и Каминским. 1768 г. февраля 22.
 97. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей села Конончи о причинении им от поляков Клячковского и Каминского жестокого наказания за нежелание их склониться к унии. 1768 г. февраля 21.
 98. Указ переяславской консистории священнику села Пекарей Филиппу Иванову о том, чтобы он, не смотря на преследования от поляков и униатов, досматривал свой приход, преподавал требы и проч. 1768 г. февраля 22.
 99. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей села Хмельной о причинении им побоев поляками Клячковским и Качинским. 1768 г. февраля 21.
 100. Сообщение переяславской духовной консистории мижирицкому губернатору Клячковскому с требованием объяснения по поводу причиненных им, с другими поляками, насилий священникам и прихожанам сел Пекарей, Конончи и Хмельной. 1768 г. февраля 22.
 101. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника села Михайловки Лукиана Максимова, о причиненных ему униатами и поляками побоях, содержании под арестом и проч. 1768 г. февраля 21.
 102. Отношение переяславской духовной консистории к каневскому губернатору Чесникову-Новицкому с требованием объяснения по делу о причинении им, с полковником Отелянтом и униатскими попами, побоев священнику села Михайловки Лукиану Максимову. 1768 г. февраля 22.
 103. Указ переяславской духовной консистории священнику села Михайловки Лукиану Максимову о том, чтобы он досматривал свой приход, не смотря ни на какие гонения от поляков и униатов. 1768 г. февраля 22.
 104. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей села Нетеребки, с просьбой о принятии их в ведомство переяславской епархии, защищении от гонений со стороны униатов и проч. 1768 г. февраля 13.
 105. Указ переяславской духовной консистории священнику Андрею Гайченку об определении его на приход в село Нетеребку и проч. 1766 г. февраля 16.
 106. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к Георгию Конисскому, епископу белорусскому, в котором он благодарит его за хлопоты в Варшаве по делу о прекращении гонений от поляков и униатов на православных обитателей Украины, выражает свое мнение относительно примирения с гонителями, спрашивает об успехах челобитной Конисского касательно дозволения свободного перехода из унии в православие, извещает о новых притеснениях со стороны униатов и проч. 1768 г. марта 1.
 107. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к игумену мотренинского монастыря Мелхиседеку, в котором он, выражая сожаление о краткости сообщенных Мелхиседеком из Варшавы известий о ходе дела касательно защиты православного украинского духовенства и народа от гонений со стороны поляков и униатов, советует впредь писать обстоятельнее. 1768 года марта 7.
 108. Письмо вицеписаря, переяславской консистории иеродиакона Иоанна к мотренинскому игумену Мелхиседеку с известием о посылке к нему в Варшаву сведений о причиненных поляками и униатами притеснениях и обидах православному украинскому духовенству и народу и проч. 1768 г. март.
 109. Промемория переяславской духовной консистории к региментарю войск партии украинской Игнатию Вороничу с требованием прекращения обид, причиняемых поляками и униатами православному украинскому духовенству и народу. 1768 г. марта 11.
 110. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника села Нетеребки Андрея Гайченко о причинении ему побоев и изгнании его из прихода корсунским хорунжим Острым, замковым писарем Хорощенком и униатским официалом Григорием Мокрицким. 1768 г. марта 14.
 111. Письмо Георгия Конисского, епископа белорусского, к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с известием об окончании сейма 1768 года, начатии подольской конференции и проч. 1768 г. апреля 10.
 112. Донесение наместника мотренинского монастыря, иеромонаха Гавриила Гервасию, епископа переяславского и бориспольского, в котором он сообщает, со слов соседних двух священников, слух о взятии будто бы снова поляками мотренинского игумена Мелхиседека и новой какой-то опасности для православных. 1768 г. апреля 4.
 113. Донесение наместника мошногорского монастыря, иеромонаха Герасима Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он просит разрешения, как поступить ему с церковным и монастырским имуществом в случае движения конфедератов в Украину. 1768 г. апреля 19.
 114. Письмо вицеписаря переяславской духовной консистории, иеродиакона Иоанна к наместнику мошногорского монастыря, иеромонаху Герасиму о том, что сохранение монастырского имущества, на случай движения конфедератов в Украину, епископ Гервасий предоставляет личному его наместника усмотрению. 1768 г. апреля 24.
 115. Донесение наместника мотренинского монастыря, иеромонаха Гавриила с братией Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о покраже, неизвестно кем, находившихся в монастырской церкви денег и проч. 1768 г. апреля 19.
 116. Донесение игумена мотренинского монастыря Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с подробнейшим описанием поездки его в Варшаву на сейм 1768 г. для занесения жалобы об обидах, причиненных поляками и униатами ему и всему православному украинскому народу, его продолжительного хождения по этому делу в Варшаве, с некоторыми другими соприкасающимися обстоятельствами, и обратного путешествия из Варшавы в Переяславль. 1768 г. май.
 117. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, жителей м. Жаботина с просьбой о защите их от поляков, по случаю возникшей в Польше конфедерации. 1768 г. мая 3.
 118. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к киевскому генерал-губернатору Ф.М. Воейкову, которым он просит оказать пособие в защите жителей м. Жаботина от поляков. 1768 г. мая 6.
 119. Письмо киевского генерал-губернатора Ф.М. Воейкова к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он советует ему с просьбой о защищении жителей м. Жаботина от поляков обратиться в св. синод или в государственную иностранных дел коллегию. 1768 г. мая 12.
 120. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника Филиппа Иоаннова об оставлении им прихода села Пекарей по причине гонений от поляков и из опасения конфедератов. 1768 г. мая 9.
 121. Донесение священника села Воробьевки Иоанна Филипповича Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об изгнании его из того села полковником Каминским, а потом из села Михайловки мошенским губернатором Юрием Подгородецким. 1768 г. мая 12.
 122. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника Андрея Гайченка, о невозможности быть ему на приходе в с. Бузукове, по причине гонений от поляков и униатов, и о дозволении ему, ради спасения души, богослужения криловской протопопии в шанце плахтеевском. 1768 г. мая 25.
 123. Протест, поданный игуменом мотренинского монастыря Мелхиседеком в переяславский земский суд, о нападении конфедератов на монастырь мотренинский, о разграблении церковного имущества и проч. 1768 года мая 24.
 124. Письмо игумена мотренинского монастыря Мелхиседека, писанное к братии того монастыря, по поводу разорений, производимых в Украине конфедератами, с увещанием молиться, терпеть и не принимать никакого участия в восстании. 1768 г. май.
 125. Письмо игумена мотренинского монастыря Мелхиседека, писанное к братии того монастыря из Переяславля, по поводу начинавшегося в Украине восстания, с увещанием не предаваться унынию, не бояться гайдамак, жить в мире и покое и проч. 1768 год.
 126. Послание мотренинского игумена Мелхиседека к жителям г. Черкасс и м. Смелой с увещанием не приставать к гайдамакам и не поднимать бунта. 1768 г. май.
 127. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника села Хижинец Андрея Подруцкого о причинении ему лисянским комиссаром Андреем Хичевским побоях и бесчестии. 1768 г. мая 26.
 128. Письмо киевского генерал-губернатора Федора Матвеевича Воейкова к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он, извещая его о командировании к мотренинскому монастырю русских войск для истребления гайдамак, просит приказать начальнику и братии того монастыря, чтобы они не давали у себя пристанища гайдамак и отклоняли их от их намерений. 1768 г. июня 27.
 129. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к генерал-губернатору Ф.М. Воейкову в ответ на письмо его от 27 июня 1768 г., с уведомлением о чинимых от конфедератов или гайдамак нападениях на мотренинский монастырь и проч. 1768 г. июля 6.
 130. Письмо Гервасия, епископа переяславского и бориспольского, к генерал-майору Петру Никитичу Кречетникову с просьбой о защищении православного украинского народа и духовенства от конфедератов и других бунтовщиков. 1768 г. июля 18.
 131. Письмо генерал-майора П.Н. Кречетникова к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он, в ответ на просьбу Гервасия о защищении православного украинского духовенства и народа от конфедератов и других бунтовщиков, рекомендует ему обратиться к полномочному русскому послу в Варшаве князю Н.В. Репнину. 1768 г. июля 31.
 132. Указ переяславской консистории игумену Мелхиседеку о назначении ему, по поводу разорения униатами мотренинского монастыря, настоятельских доходов с переяславского михайловского монастыря и о выдаче ему с того монастыря не в зачет на нужды келейные десяти рублей. 1768 г. сентября 6.
 133. Донесение мотренинского монастыря игумена Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об избрании украинским духовенством правителей, с представлением и самого списка их. 1768 г. августа 5.
 134. Грамота Гервасия, епископу переяславского и бориспольского, данная священникам села Карапишей Кириллу Богуславскому и села Тулинец Иоанну Крупе на звание правителей каневского духовного правления, с изложением обязанностей их по этой должности. 1768 г. сентябрь.
 135. Донесение мотренинского игумена Мелхиседека и правителя священника Михаила Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о необходимости отправить в волости уманскую и лисянскую и в староство белоцерковское правителей священников: Максима Левитского, Филимона Кротевича, Иоанна Войнарского и Иоанна Крупу, для наблюдения им в тех местах за церковным благочинием и для увещания духовенства и народа к согласию и любви, по случаю возникших между ними распрей. 1768 г. сентября 12.
 136. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, чигиринского правителя священника Максима Левитского, о том, что, по распоряжению его преосвященства, он внушал подведомым ему священникам не принимать от гайдамак никаких вещей ни лично для себя, ни в пользу церквей, — с представлением списка священников, виновных в принятии подарков от гайдамак. 1768 г. сентября 3.
 137. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, каневского правителя священника Кирилла Богуславского о взятии поляками под арест синявского священника Михаила Джураковского и проч. 1768 г. сентябрь.
 138. Донесение каневского правителя, священника Кирилла Богуславского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, об арестовании поляками священников с. Луки и с. Кошеватой. 1768 г. сентябрь.
 139. Донесение конельского правителя, священника Симеона Мащенка Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о причинении униатами обид священнику Андрею Головку и проч. 1768 г. сентября 22.
 140. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священников села Блошинец Стефана и Андрея Томашевичевых о причинении им разных обид комиссаром Марценковским и другими поляками. 1768 г. сентября 25.
 141. Донесение игумену мотренинского монастыря Мелхиседеку правителя белоцерковского, священника Василия Зражевского о непорядочном поведении священника с. Пархомовски Андрея, нежелании его присоединиться к православию и проч. 1768 г. сентябрь.
 142. Донесение игумену мотренинского монастыря Мелхиседеку прихожан манковского монастыря с жалобой на дурное поведение наместника того монастыря Феодосия Туревича и проч. 1768 г. сентябрь.
 143. Донесение правителя церквей староства белоцерковского, священника Василия Зражевского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о том, что находящиеся в его ведомстве священники и их прихожане в унии никогда не были и быть не желают, с представлением письменных от них приговоров по этому предмету. 1768 г. октября 9.
 144. Письменные обязательства 12-ти приходских обществ белоцерковского староства — хранить неизменно и твердо православную веру, не щадить за нее жизни во время гонений и никогда не уклоняться в латинство или унию, данные ими переяславской духовной консистории. 1768 г. октября 9.
 145. Донесение чигринского правителя, священника Максима Левитского Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, которым он испрашивает разрешения, как поступить с священником села Прус Гавриилом Цариковским, по поводу возобновившегося за ним дела о согласии его с гайдамаками. 1768 г. сентября 3.
 146. Письмо пана Подгородецкого к Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он просит не отрешать от прихода священника села Прус Гавриила Цариковского, представляя во уважение, что этот священник предохранил своих прихожан от участия в восстании и брата его, арендатора села Прус, взятого гайдамаками, избавил от смерти. 1768 года октябрь.
 147. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, священника села Прус Гавриила Цариковского о том, какое он принимал участие в первоначальном восстании украинского народа против униатов и поляков, бывшем в 1767 году, и что в дальнейших смутах он вовсе не участвовал. 1769 г. апреля 4.
 148. Указ переяславской духовной консистории смелянскому духовному правлению о немедленной высылке в консисторию села Прус священника Гавриила Цариковского. 1769 г. августа 25.
 149. Промемория переяславской духовной консистории в переяславский градский суд об отсылке в оный священника Гавриила Цариковского для рассмотрения по делу о согласии его с гайдамаками. 1769 г. августа 15.
 150. Промемория переяславского городского суда в переяславскую духовную консисторию о высылке в оный суд священника Гавриила по делу о согласии его с гайдамаками. 1769 г. сентября 5.
 151. Указ переяславской духовной консистории чигиринскому правителю, священнику Максиму Левитскому о немедленной явке в консисторию. 1769 г. сентября 17.
 152. Подписка чигиринского правителя священника Максима Левитского, которой он обязался лично представить в консисторию священника Гавриила Цериковича. 1769 г. сентября 25.
 153. Промемория переяславского городского суда переяславской духовной консистории о вторичной высылке в оный суд священника Гавриила, отданного на поруки, для окончания дела по согласию его с гайдамаками. 1769 г. декабря 14.
 154. Промемория переяславской духовной консистории переяславскому городскому суду с уведомлением, что консистория не имеет никаких сведений о священнике Гаврииле (Цериковиче). 1769 г. декабря 18.
 155. Промемория генерального суда в переяславскую духовную консисторию с уведомлением, что по делу о согласии священника Гавриила (Цериковича) с гайдамаками никаких важных улик не оказалось, а то, в чем он сам сознался, достойно разве церковной епитимии, для назначения которой генеральный суд определил послать городскому суду указ о препровождении означенного священника в переяславскую духовную консисторию. 1770 г. апреля 28.
 156. Протокол переяславской духовной консистории, которым она определяет подсудимого священника Гавриила Цариковского освободить от всякого наказания и отпустить прежнему на приход, вменив ему в наказание за составление возмутительного письма к запорожцам продолжительное и тягостное содержание его под судом, и взяв с него подписку в том, что впредь он не будет вмешиваться в не принадлежащие ему дела. 1770 г. мая 15.
 157. Подписка священника Гавриила Цариковского в том, что он не будет никогда вступать в согласие с гайдамаками и проч. 1770 г. мая 15.
 158. Донесение наместника мотренинского монастыря, иеромонаха Гавриила Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о разных обидах, причиняемых братии того монастыря поляками, о намерениях относительно его униатов и слухах, ими распускаемых, — с препровождением реестра ризницы, пожалованной императрицею Екатериной II в мотренинский монастырь. 1766 г. ноября 8.
 159. Донесение игумена мотренинского монастыря Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, о пожаловании в бытность его в Петербурге по делу о защите украинского духовенства и народа от гонений со стороны поляков и униатов, императрицей Екатериной II ризницы для мотренинского монастыря и лично для него набедренника и палицы и проч. 1767 г. октября 8.
 160. Свидетельство, выданное придворным ризничим, священником Корнилием Радзимовским игумену Мелхиседеку в принятии от него сим последним ризницы, пожалованной императрицей Екатериной II в мотренинский монастырь, с подробным перечислением и описанием пожертвованных вещей. 1765 г. июля 24.
 161. Указ переяславской консистории игумену мотренинского монастыря Мелхиседеку о перемещении его, по указу св. синода, из мотренинского в переяславский михайловский монастырь. 1768 г. октября 30.
 162. Донесение переяславской духовной консистории игумена Мелхиседека об исполнении им консисторского указа о перемещении его из мотренинского в переяславский михайловский монастырь, а также о том, что он вовсе не был в мотренинском монастыре с 1766 г. и до получения указа о перемещении. 1768 г. ноября 5.
 163. Рапорт полковой переяславской канцелярии Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, которым она, извещая о полученном ею ордере гр. Румянцева касательно награждения священника м. Мошен Филимона Кротевича за представление им письма эконома Подгородецкого к ксензу Гронжкевичу, просит о высылке оного священника в канцелярию для выдачи ему денежной награды. 1768 г. ноября 6.
 164. Донесение священника м. Мошен Филимона Кротевича в полковую переяславскую канцелярию с препровождением письма мошенского губернатора Юрия Подгородецкого к ксендзу Гронжкевичу. 1768 г. сентября 8.
 165. Письмо губернатора м. Мошен Юрия Подгородецкого к ксендзу Гронжкевичу, в котором он извещает о победе конфедератов над русскими близ Кракова, о чудесной помощи в этом деле Божей Матери, о намерении татар опустошать Украину и о движении турецких войск на помощь Польше. 1768 г. сентябрь.
 166. Донесение наместника мотренинского монастыря, иеромонаха Гавриила переяславской духовной консистории о великом в Украине смятении и опасности от гайдамак, поляков и Орды, и об удалении по этой причине из монастыря большей части братии, с прошением наставления, как поступать в таких обстоятельствах. 1768 ноября 27.
 167. Донесение Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, правителя белоцерковского, священника Василия Зражевского, с просьбой о скорейшем рукоположении ставленников для белоцерковского округа, так как униаты, пользуясь отсутствием православных священников, насильно определяют к православным приходам униатских священников. 1768 г. ноября 27.
 168. Донесение иеромонаха мотренинского монастыря Елпидофора переяславской духовной консистории о беспрестанных, в течение всего лета 1768 г., нападениях на мотренинский монастырь сперва конфедератов, потом гайдамак и, наконец, отрядов русских и польских войск, отыскивавших гайдамак и их имущество, двукратном нападении тех же отрядов на местечко Жаботин, при чем до ста жителей жаботинских убито, до двух сот уведено под арестом в м. Смелу и всё имущество жаботинских жителей разграблено — побег из мотренинского монастыря большей части братии и проч. 1768 г. декабря 10.
 169. Донесение священника с. Насташки Петра Куцевича Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, в котором он, занося жалобу на белоцерковского губернатора Симеона Рыльского и его прикащика Якова Чеховского за покушение их заставить его насильственным образом принять участие в конфедерации и согласиться на унию и другие обиды и поругания над ним, его женой и сыном диаконом Петром, просит защиты и покровительства. 1769 г. января 22.
 170. Донесение духовного белоцерковского правления Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, удостоверяющее справедливость жалобы священника с. Насташки Петра Куцевича на белоцерковского губернатора Симеона Рыльского за причиненные им разнообразные насилия и обиды с целью склонить Куцевича к унии. 1769 г. января 24.
 171. Свидетельство, выданное игумену михайловского переяславского монастыря Мелхиседеку из духовного украинских церквей правления в том, что он, в бытность свою игуменом мотренинского монастыря, имея в своем заведывании все украинские церкви, духовенство и народ, во всем поступал добропорядочно, никого никогда ни в чем не обидел, обо всех имел отеческое попечение и проч. 1770 г. декабря 3.
 172. Краткий формуляр архимандрита Мелхиседека Значка-Яворского.


Довідки про авторів:

 ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКИЙ МЕЛЬХІСЕДЕК

Довідки про колективи:

 КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

Тома, частини


Всі тома

 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ (1904) Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1859)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1871)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1872)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1883)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1887)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1861)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1888)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1910)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1863)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1868)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1902)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 4. (1867)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1869)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1870)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1886)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1905)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1894)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1909)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1911)

 • Теми:

 • Акти державного управління
 • Історія церкви


 • Рубрики:

   БАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ
   ЖАБОТИН
   МОТРОНИНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
   ПІВДЕННО-ЗАХІДНА РУСЬ
   УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського