До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Архив Юго-Западной России (1872)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0006661


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1. (1872)
Дата(и):1872


 Переглянути документ   


Опис документа:

Архив Юго-Западной России / издаваемый временною комиссіею для разбора древних актов высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генерал-Губернаторе. – Киев: въ Губернской типографіи.

Часть 1. Том 5: Акты, относящиеся къ делу о подчинении Кіевской митрополіи Московскому патріархату. (1620-1694 г.). - 1872. - 666 с.


У серії «Архів Південно-Західної Росії» було надруковано документи Київського архіву, який видавала Київська археографічна комісія з 1859 по 1911 рік. Всього вийшло 34 томи. Київський архів було засновано за Височайшим повелінням у 1852 році при Університеті Св. Володимира для зберігання давніх актових книг Київської, Подільської та Волинської губерній. З ініціативою його укладення виступив головний діяч тимчасової комісії, організованої в 1843 році для розгляду давніх актів при київському військовому, подільському і волинському генерал-губернаторові, — професор М. Д. Іванишев. Опис цього архіву успішно виконувався під керівництвом п. Царевського (з 1866): чотири описи актових книг надруковані в 1869 році. Всього книг в архіві 5883, щорічно описувалося до 5 книг. Архів містить документи з історії України в XIII—XVIII ст. Основним джерелом для видання був Київський центральний архів, а також документи, що надійшли до Київської комісії від приватних осіб, монастирів і різних установ. Для юристів, дослідників, студентів.

В серии «Архив Юго-Западной России» были напечатаны документы Киевского архива. Издание было предпринято Киевской археографической комиссией с 1859 по 1911 год. Всего вышло 34 тома. Киевский архив был учрежден по Высочайшему повелению в 1852 году при Университете Св. Владимира для хранения древних актовых книг Киевской, Подольской и Волынской губерний. Основание его состоялось по инициативе главного деятеля временной комиссии, открытой в 1843 году для разбора древних актов при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе, — профессора Н. Д. Иванишева. Описание этого архива пошло успешно под руководством г. Царевского (с 1866): четыре описи актовых книг напечатаны в 1869 году. Всего книг в архиве 5883, ежегодно описывалось до 5 книг. Архив содержит документы по истории Украины XIII—XVIII в. Основным источником для издания служат документы Киевского центрального архива, а также документы, которые поступили в Киевскую комиссию от частных лиц, монастырей и разных учреждений. Для юристов, исследователей, студентов.


      Зміст

 1. Материалы для истории отношений к Южнорусской церкви восточных патриархов 1620—1678.
 2. Грамота Феофана, патриарха иерусалимского, православным, обитающим в державе королевства польского, о посвящении им, Феофаном, Иова Борецкого в митрополиты киевские и шести епископов в южнорусские епархии. 1620 г.
 3. Грамота патриархов: Пансия александрийского, Макария антиохийского и Иоасафа московского, утверждающая возведение черниговской епископии на степень архиепископии. 1667 г. сентябрь 8.
 4. Грамота Досифея, патриарха иерусалимского, членам южно-русской церкви. Патриарх убеждает твердо стоять во истине православия, бегать мирской и суетной мудрости и еретиков, гонения и напасти переносить с терпением; обещается просить константинопольского патриарха, чтобы послал в Малороссию экзарха; извещает о делах в своей иерусалимской церкви. 1678 г. май 20.
 5. Документы по делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату 1683—1688 .
 6. составителя рукописи "Икона".
 7. Письмо патриарха Иоакима гетману Самойловичу, с увещанием заботиться о избрании митрополита Киеву. 1683 г. сентябрь 4.
 8. Письмо патриарха Иоакима гетману Самойловичу, с увещанием заботиться о избрании митрополита Киеву. 1684 г. октябрь 31.
 9. Письмо Гедеона Четвертинского к патриарху Иоакиму, с уведомлением о причинах своего бегства из Польши и с изъявлением полнейшей покорности. 1684 г. ноябрь 24.
 10. Письмо патриарха Иоакима к Гедеону Четвертинскому. Патриарх изъявляет сочувствие бедствиям православных в Польше; посылает Гедеону 10 рублей. 1684 г. декабрь 11.
 11. Послание великих государей царей Иоанна и Петра Алексеевичей к патриарху константинопольскому Иакову, с просьбой уступить патриарху московскому право рукополагать митрополитов в Киев. 1684 г. декабрь 11.
 12. Письмо гетмана Самойловича к патриарху Иоакиму, с уведомлением, что он, гетман, заботится об избрании митрополита в Киев. 1685 г. январь.
 13. Письмо патриарха Иоакима к гетману Самойловичу, с благодарностью за усердие и благожеланиями. 1685 г. январь 29.
 14. Письмо патриарха Иоакима к гетману Самойловичу, с увещанием не скорбеть о умерших детях и продолжать свою деятельность на пользу общественную. 1685 г. июль.
 15. Письмо Авраамия, митрополита белогородского, к патриарху Иоакиму. 1685 г. август 8. Авраамий пишет, что посылает списки с листов, поданных гетману лицами, собравшимися в Киеве для избрания митрополита. В листах излагается, почему избиратели согласиться на подчинение киевской митрополии московскому патриарху и не могут и не желают.
 16. Письмо гетмана Самойловича к патриарху Иоакиму, с уведомлением о соборе, бывшем в Киеве по делу об избрании митрополита киевского. 1685 г. июль 20.
 17. Письмо гетмана Самойловича к царям Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу, по поводу собора, бывшего в Киеве для избрания митрополита. 1685 г. июль 20.
 18. Инструкция, данная гетманом Самойловичем войсковому писарю Савве Прокоповичу, посланному в Москву вместе с депутатами от собора, бывшего в Киеве для избрания митрополита. 1685 г. июль 20.
 19. Письмо Гедеона Четвертинского, епископа луцкого, к патриарху Иоакиму, о том, что он, Гедеон, избран в митрополиты киевские. 1685 г. июль 29.
 20. Письмо Гедеона Четвертинского, епископа луцкого, царям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу, о том, что он, Гедеон, избран в митрополиты киевские. 1685 г. июль.
 21. Письмо патриарха Иоакима Гедеону Четвертинскому. Патриарх изъявляет удовольствие, что Гедеон избран в митрополиты киевские и желает ему, приняв в Москве этот сан, достойно проходить его. 1685 г. сентябрь.
 22. Письмо патриарха Иоакима гетману Самойловичу, по поводу писем гетмана об избрании митрополита киевского. 1685 г. сентябрь.
 23. Выписка из летописцев о митрополитах Российских, сделанная по поводу вопроса о подчинении киевской митрополии московскому патриарху.
 24. Копия грамоты, данной патриархом константинопольским Иеремией протосинкелу Никифору, бывшему на Брестском соборе.
 25. Грамота великих государей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софьи Алексеевны, посланная в Малую Россию, о том, что права южно-русской церкви после присоединения ее к московскому патриархату не будут нарушены. 1685 г. сентябрь.
 26. Исповедание, произнесенное Гедеоном Четвертинским при посвящении его в митрополиты киевские. 1685 г. ноябрь 8.
 27. Письмо Иоакима, патриарха московского, к Иакову, патриарху константинопольскому, по поводу посвящения им, Иоакимом, Гедеона Четвертинского в митрополиты киевские. 1685 г. ноябрь.
 28. Письмо Иоакима, патриарха московского, к патриарху константинопольскому, по поводу посвящения Иоакимом Гедеона Четвертинского в митрополита киевского, с просьбой прислать согласие на подчинение киевской митрополии московскому патриарху. 1685 г. ноябрь 11.
 29. Письмо царей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софьи Алексеевны к Иакову, патриарху константинопольскому с просьбой прислать согласие на подчинение киевской митрополии московскому патриарху. 1685 г. ноябрь.
 30. Инструкция, данная от патриарха Иоакима (Никите Алексееву?), посланному к патриарху константинопольскому по делу о подчинении киевской митрополии московскому патриарху.
 31. Письмо Иоакима, патриарха московского, гетману Самойловичу, с уведомлением, что Гедеон Четвертинский посвящен в митрополиты киевские. 1685 г. ноябрь 11.
 32. Письмо патриарха Иоакима гетману Самойловичу, с уведомлением, что Гедеон Четвертинский посвящен в митрополиты киевские, и с увещанием оказывать ему повиновение. 1685 г. декабрь 14.
 33. Письмо гетмана Самойловича к патриарху Иоакиму. Гетман благодарит патриарха за расположение к нему, гетману, и просит благословения себе и сыну своему Григорию, с коим посылается письмо. 1686 г. январь 1.
 34. Письмо патриарха Иоакима гетману Самойловичу, о том, что сын гетмана Григорий был у него, патриарха, но за чем приезжал в Москву не объявил. 1686 г. февраль 17.
 35. Письмо Гедеона Четвертинского, митрополита киевского к патриарху Иоакиму, писанное по прибытии Гедеона в Киев из Москвы после посвящения. 1686 г. февраль.
 36. Письмо гетмана Самойловича патриарху Иоакиму, с благодарностью за поставление Гедеона в митрополиты киевские с просьбой приписать к ставленной грамоте, данной патриархом Гедеону, что права малороссийского духовенства не будут нарушены, и с извещением, что сын гетмана Григорий не имел в Москве важных поручений. 1686 г. апрель 6.
 37. Письмо Досифея, патриарха иерусалимского, к Иоакиму, патриарху московскому. Досифей сурово осуждает Иоакима за стремление подчинить себе киевскую митрополию. 1686 г. апрель.
 38. Письмо Досифея, патриарха иерусалимского, царям Иоанну и Петру Алексеевичам, с похвалой царям и подробным обсуждением дела о подчинении киевской митрополии московскому патриарху. 1686 г. апрель.
 39. Письмо Досифея, патриарха иерусалимского, к великой государыне царевне Софье Алексеевне о митрополии киевской. 1686 г. апрель.
 40. Письмо Досифея, патриарха иерусалимского, к епископам и ко всем благочестивым, живущим в Польше, чтобы были киевскому митрополиту Гедеону и его преемникам послушны. 1686 г. апрель.
 41. Письмо Досифея, патриарха иерусалимского, к гетману Самойловичу, с увещанием во всем содействовать киевскому митрополиту Гедеону Четвертинскому. 1686 г. апрель.
 42. Письмо Дионисия, патриарха константинопольского, к Иоакиму, патриарху московскому, с изъявлением согласия на подчинение киевской митрополии московскому патриарху. 1686 г. май.
 43. Письмо Дионисия, патриарха константинопольского, гетману Самойловичу, об отпущении из-под своей власти киевской митрополии под благословение патриарха московского. 1686 г. май 9.
 44. Письмо Дионисия, патриарха константинопольского, к царям Иоанну и Петру Алексеевичам и царевне Софье Алексеевне, с изъявлением своего согласия на подчинение киевской митрополии московскому патриарху. 1686 г. май.
 45. Письмо Дионисия, патриарха константинопольского, к царям Иоанну и Петру Алексеевичам и царевне Софье Алексеевне, с изъявлением своего согласия на подчинение киевской митрополии московскому патриарху. 1686 г. июнь.
 46. Письмо Дионисия, патриарха константинопольского, к гетману и другим членам южно-русской церкви, чтобы покорны были митрополиту киевскому. 1686 года, июнь.
 47. Грамота Дионисия, патриарха константинопольского, утверждающая Гедеона Четвертинского, посвященного патриархом московским, в сан митрополита киевского. 1686 г. июнь.
 48. Соборная грамота Дионисия, патриарха константинопольского, повелевающая признавать Гедеона Четвертинского митрополитом киевским и повиноваться ему. 1686 г. июнь.
 49. Грамота Дионисия, патриарха константинопольского, позволяющая гетману и всем чинам, духовным и мирским, избирать киевского митрополита и посылать его в Москву для хиротонии. 1686 г. июль.
 50. Письмо Дионисия, бывшего патриарха константинопольского, Иоакиму, патриарху московскому, с извещением, что он Дионисий, лишен патриаршества за уступку киевской митрополии московскому патриарху, и с убеждением возбуждать царей к войне против магометан на защиту православных. 1688 г.
 51. Письмо Иоакима, патриарха московского, Дионисию, патриарху константинопольскому. Патриарх Иоаким изъявляет недоумение, почему Дионисий называет его экзархом; жалуется на еретические учения южноруссов о таинстве евхаристии и просит писать им об этом.
 52. ко второму отделу.
 53. Несколько документов для истории сношений южнорусского духовенства с Московским царем и патриархом до времени подчинения Киевской митрополии Московскому патриархату. 1679-1686.
 54. Письмо игумена Скитского монастыря Ираклия к царю Феодору Алексеевичу с просьбой о милостыне. 1679 г. ноябрь 24.
 55. Письмо Лазаря Барановича к царю Феодору Алексеевичу, ходатайственное о Скитских старцах. 1680 года, январь 17.
 56. Проезжий лист в Москву, данный старцам Скитского монастыря гетманом Самойловичем. 1680 г. январь 28.
 57. Письмо Иоакима, патриарха московского, Лазарю Барановичу, архиепископу черниговскому, с благодарностью за присланную Барановичем книгу "Пять ран Христовых". 1681 г. март 18.
 58. Письмо Досифея, митрополита Сучавского, к Иоакиму, патриарху московскому, с жалобой на Иосифа Шумлянского, епископа львовского, и с просьбой прислать бумаги для печатания прологов. 1683 г. август 29.
 59. Письмо патриарха Иоакима к гетману Самойловичу. Патриарх изъявляет сожаление о смерти Киево-Печерского архимандрита Иннокентия Гизеля и благословляет избрать на его место другого. 1683 г.
 60. Письмо Лазаря Барановича патриарху Иоакиму с уведомлением, что новопоставленный им, Барановичем, архимандрит печерский, Варлаам Ясинский, не имея возможности лично явиться патриарху, посылает в Москву от себя послов. 1684 г. июнь 11.
 61. Письмо Варлаама Ясинского, новопоставленного архимандрита печерского, к патриарху Иоакиму, с уведомлением о своем избрании и поставлении и с просьбой прислать утвердительную грамоту. 1684 г. июль 3.
 62. Письмо Варлаама Ясинского, архимандрита печерского, патриарху Иоакиму, с изъявлением благодарности за письмо, полученное от патриарха и с просьбой прислать утвердительную грамоту на архимандрию. 1684 г. декабрь.
 63. Утвердительная грамота Иоакима, патриарха московского, Варлааму Ясинскому на архимандрию печерскую. 1685 г. февраль 26.
 64. Утвердительная грамота Иоакима, патриарха московского, Варлааму Ясинскому на архимандрию печерскую. 1685 г. февраль.
 65. Письмо Иоакима, патриарха московского, Варлааму Ясинскому, архимандриту Киево-Печерские лавры, о том, что утвердительная грамота на архимандрию печерскую ему посылается. 1685 г. февраль.
 66. Письмо Иоанна Максимовича, наместника новопечерского, Иоакиму, патриарху московскому, по возвращению из Москвы, с благодарностью за благосклонность патриарха.
 67. Письмо Игнатия, игумена Полоцкого Богоявленского монастыря к патриарху Иоакиму, с просьбой прислать антиминсы для построенных в монастыре четырех церквей и дать право монастырю обращаться по всем церковным делам к нему, патриарху. 1686 г. январь 18.
 68. Грамота Иоакима, патриарха московского, Полоцкому Богоявленскому монастырю, дающая право игумену его Игнатию освящать храмы и содержащие наставления относительно управления монастырем. 1686 г. март 27.
 69. Несколько документов относительно участия гетмана Самойловича в войне России с Турцией 1687 г.
 70. Письмо архимандрита греческого Исаии к гетману Самойловичу, с описанием современного положения политических дел в Турецких владениях. 1686 г. май 6.
 71. Письмо патриарха Иоакима гетману Самойловичу, с увещанием храбро сражаться с Турками. 1687 г.
 72. Письмо гетмана Самойловича Иоакиму, патриарху московскому, в ответ на увещание храбро сражаться с Турками. 1687 г. май 30.
 73. Материалы для истории участия Московских патриархов в делах южнорусской церкви после подчинения Киевской митрополии Московскому патриархату. 1688—1695.
 74. Письмо Гедеона Четвертинского, митрополита киевского, патриарху Иоакиму, с жалобой на переяславского воеводу Василия Мясного, обижавшего протопопа Максимовича. 1688 г. февраль 3.
 75. Письмо патриарха Иоакима Гедеону Четвертинскому, митрополиту киевскому, с просьбой сообщить сведения о соборе Флорентийском. 1688 г. март.
 76. Письмо Лазаря Барановича, архиепископа черниговского, патриарху Иоакиму с просьбой принять архиепископию черниговскою в свое непосредственное ведение. 1688 г. март 7.
 77. Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софии Алексеевны, утверждающая подчинение черниговской архиепископии непосредственному ведению московского патриарха. 1688 г. июнь 24.
 78. Письмо патриарха Иоакима Лазарю Барановичу, архиепископу черниговскому, с уведомлением, что он, патриарх, принимает архиепископию черниговскую в свое ведение. 1688 г. июль 15.
 79. Письмо патриарха Иоакима Варлааму Ясинскому, архимандриту Киево-Печерской лавры, по поводу дела об утверждении лавры ставропигией московского патриарха и о других делах. 1688 г. июль 9.
 80. Письмо патриарха Иоакима Гедеону Четвертинскому, митрополиту киевскому, о том, что Киево-Печерская лавра утверждается ставропигией московского патриарха и не подлежит ведению митрополитов киевских. 1688 г. июль 9.
 81. Письмо патриарха Иоакима Лазарю Барановичу, архиепископу черниговскому, с уведомлением, что письмо Барановича к патриарху о Флорентинском соборе получено, и с опровержением учения о времени пресуществления даров в таинстве евхаристии, содержащегося в изданной Киево-Печерской лаврой книге "Выклад о вере". 1688 г. сентябрь.
 82. Приписка Гедеона Четвертинского, митрополита киевского, к ответному письму его патриарху Иоакиму по вопросу о Флорентинском соборе, о причине своего замедления ответом. 1688 г.
 83. Письмо патриарха Иоакима Дионисию Окоповичу, игумену Креховского монастыря, с изъявлением сочувствия бедствующему монастырю и перечислением посылаемых в дар церковных вещей.
 84. Письмо Иосифа Шумлянского, епископа львовского, патриарху Иоакиму, с просьбой ходатайствовать, вместе с царями, пред польским правительством о облегчении православного духовенства от налогов, и с собственноручной припиской Шумлянского, содержащей жалобы на Гедеона Четвертинского, митрополита киевского, и просьбы устроить в Галиции особую митрополию. 1689 г. май 24.
 85. Письмо Варлаама Ясинского, архимандрита Киево-Печерской лавры, патриарху Иоакиму, о первой книге минеи св. Димитрия Ростовского, напечатанной в лаврской типографии и посылаемой патриарху. 1689 г.
 86. Письмо Иоакима, патриарха московского, Варлааму Ясинскому, архимандриту Киево-Печерской лавры, с выговором за то, что в типографии лавры печатаются книги без предварительного разрешения от патриарха и содержащие еретические мнения. 1689 г.
 87. Письмо Варлаама Ясинского, архимандрита Киево-Печерской лавры, патриарху Иоакиму, с просьбой прислать в лавру новых антиминсов, мvра, утвердительную грамоту на ставропигию и разрешить недоразумение о печатании книг в лаврской типографии. 1689 г. август 10.
 88. Письмо Гедеона Четвертинского, митрополита киевского, и Варлаама Ясинского, архимандрита Киево-Печерской лавры, Иоакиму, патриарху московскому, с уведомлением о том, что послание патриарха о тайне евхаристии им получено и с обещанием во всем следовать учению восточной церкви. 1689 г. сентябрь.
 89. Письмо патриарха Иоакима Иосифу Шумлянскому, епископу львовскому, по поводу жалобы Шумлянского на Гедеона Четвертинского и просьбы учредить особую митрополию Галицкую, с посылкой даров. 1689 г. октябрь 22.
 90. Письмо Паисия, наместника Киево-Печерской лавры, к собору митрополитов, созванному в Москве, с просьбой ходатайствовать пред царями о дозволении братьям лавры избрать приемника Варлааму Ясинскому, бывшему архимандритом лавры. 1690 г.
 91. Письмо Адриана, патриарха московского, гетману Мазепе, с выражением неудовольствия на то, что в архимандриты лавры избран светский человек, Мелетий Вояхевич. 1690 г. декабрь.
 92. Письмо Луки Григориевича, игумена Рыхловского пустынного монастыря, патриарху Адриану с изъявлением покорности и просьбой пожертвований. 1691 г. январь 14.
 93. Письмо Варлаама Ясинского, митрополита киевского, Адриану, патриарху московскому, с извещением о своем вступлении на престол киевской митрополии и первых служениях. 1691 г.
 94. Письмо гетмана Мазепы Адриану, патриарху московскому, с благодарностью за благосклонный прием в Москве Варлаама Ясинского, бывшего там для поставления в митрополиты киевские, и с просьбой содействовать ему, Варлааму. 1691 г.
 95. Письмо Варлаама Ясинского, митрополита киевского, патриарху Адриану, с просьбой благосклонно принять отправляющихся в Москву учителей Киево-братской школы. 1691 г.
 96. Письмо патриарха Адриана Варлааму Ясинскому, митрополиту киевскому, о том, что он, патриарх, принимал учителей Киево-братской школы. 1691 г. сентябрь.
 97. Письмо патриарха Адриана гетману Мазепе, с уведомлением, что он, патриарх, принимал учителей Киево-братской школы, и с просьбой оказывать им вспоможение. 1691 г. сентябрь.
 98. Письмо Паисия, наместника Киево-Печерской лавры, с братией патриарху Адриану с просьбой дозволить Мелетию Вояхевичу принять посвящение в архимандрита лавры в Киеве. 1691 г. сентябрь.
 99. Письмо Мелетия Вояхевича, нареченного архимандрита Киево-Печерской лавры, с просьбой дозволить ему принять посвящение в архимандриты в Киеве от митрополита киевского. 1691 г.
 100. Письмо Варлаама Ясинского, митрополита киевского, патриарху Адриану, по поводу просьбы братии Киево-Печерской лавры о поставлении Мелетия Вояхевича в архимандриты лавры и с собственноручной припиской Ясинского о других церковных делах. 1691 г.
 101. Письмо Лазаря Барановича, архиепископа черниговского, патриарху Адриану, содержащее поздравление Адриана со вступлением на патриаршество и жалобу на Варлаама Ясинского, митрополита киевского, отнявшего себе от черниговской архиепископии три протопопии. 1691 г. октябрь.
 102. Письмо гетмана Мазепы патриарху Адриану, с просьбой благосклонно принять посылаемого Лазарем Барановичем в Москву архимандрита Феодосия Углицкого. 1691 г. октябрь.
 103. Письмо патриарха Адриана наместнику Киево-Печерской лавры Паисию, с изъявлением дозволения на то, чтобы Мелетий Вояхевич был поставлен в архимандриты лавры в Киеве митрополитом Варлаамом. 1691 г. октябрь 31.
 104. Письмо патриарха Адриана Мелетию Вояхевичу, избранному в архимандриты лавры, с дозволением ему принять постановление в этот сан в Киеве от митрополита киевского Варлаама Ясинского. 1691 года.
 105. Письмо патриарха Адриана Варлааму Ясинскому, митрополиту киевскому, с изъявлением дозволения ему поставить Мелетия Вояхевича в архимандрита Киево-Печерской лавры и с ответом на другие вопросы Варлаама. 1691 г. октябрь.
 106. Письмо патриарха Адриана Лазарю Барановичу, архиепископу черниговскому, по поводу присланного Барановичем поздравления со вступлением на патриаршество и жалобы на Варлаама Ясинского, отнявшего себе от черниговской епархии три протопопии. 1691 г. ноябрь.
 107. Грамота патриарха Адриана, утверждающая Феодосия Углицкого помощником Лазарю Барановичу по управлению черниговской епархией. 1691 г. ноябрь.
 108. Письмо Паисия, наместника Киево-Печерской лавры, патриарху Адриану, с извещением о том, что Мелетий Вояхевич возведен митрополитом Варлаамом в архимандриты лавры, и с благодарностью. 1692 г. январь.
 109. Письмо патриарха Адриана Варлааму Ясинскому, митрополиту киевскому, с извещением, что спор между ним и Лазарем Барановичем о протопопиях решен в его пользу. 1692 г.
 110. Письмо патриарха Адриана гетману Мазепе, с похвалой очередной службе гетмана и с рекомендацией дворянину Ивану Савелову, отправляющемуся на Нежинское воеводство. 1692 г. февраль 27.
 111. Письмо Варлаама Ясинского, митрополита киевского, патриарху Адриану, с благодарностью за утверждение за ним трех протопопий и просьбой не верить клеветам Феодосия Углицкого, будто он, Варлаам, присваивает себе имения Выдубецкого монастыря. 1692 г.
 112. Письмо патриарха Адриана Варлааму Ясинскому, митрополиту киевскому, о том, что несправедливость доноса Феодосия Углицкого, будто он, Варлаам, присваивает себе имения Выдубецкого монастыря, ему, патриарху, известна. 1692 г. май.
 113. Письмо патриарха Адриана Феодосию Углицкому, архимандриту Елецкого монастыря, с выговором за клевету Феодосия на Варлаама Ясинского, митрополита киевского. 1692 г.
 114. Письмо патриарха Адриана Магдалине Мазепиной, игуменьи Глуховского и Вознесенского монастырей, с наставлениями и дозволением перенести Глуховский монастырь в более уединенное место. 1692 г. июль.
 115. Письмо гетмана Мазепы патриарху Адриану, с просьбой рукоположить Феодосия Углицкого в епископа епархии черниговской. 1692 г.
 116. Письмо Лазаря Барановича, архиепископа черниговского, патриарху Адриану, с просьбой рукоположить Феодосия Углицкого в архиепископа черниговского. 1692 г.
 117. Ход дела о поставлении в Москве Феодосия Углицкого в архиепископы черниговские. 1692 г.
 118. Письмо патриарха Адриана гетману Мазепе, о том, что Феодосий Углицкий посвящен в архиепископа черниговского. 1692 г. ноябрь 13.
 119. Письмо патриарха Адриана Лазарю Барановичу, архиепископу черниговскому, о том, что Феодосий Углицкий посвящен в архиепископа черниговского. 1692 г. ноябрь 13.
 120. Письмо патриарха Адриана Мелетию Вояхевичу, архимандриту Киево-Печерской лавры, с выговором за неправильности в малой тетради литургий, изданной в лаврской типографии. 1692 г. ноябрь 18.
 121. Письмо Мелетия Вояхевича, архимандрита Киево-Печерской лавры, патриарху Адриану, по поводу выговора, полученного от патриарха за напечатание в типографии Киево-Печерской лавры литургий в малую тетрадь. 1692 г. декабрь 17.
 122. Письмо Мелетия Вояхевича, архимандрита Киево-Печерской лавры, патриарху Адриану, с уведомлением о том, что он, архимандрит, не имея возможности лично явиться к патриарху, посылает вместо себя в Москву печерских братий и с просьбой прислать ему с ними утвердительную грамоту на звание архимандрита Киево-Печерской лавры. 1693 г. январь.
 123. Письмо Эрнеста Граби, магистра философии, Варлааму Ясинскому, митрополиту киевскому, о том, что он, Грабя, и некоторые другие лютеране, живущие в польских областях, желают принять православие. 1693 г. февраль 4.
 124. Письмо патриарха Адриана Мелетию Вояхевичу, архимандриту Киево-Печерской лавры, по поводу его вопросов о печатании книг в лаврской типографии. 1693 г. февраль.
 125. Утвердительная грамота патриарха Адриана Мелетию Вояхевичу на звание архимандриту Киево-Печерской лавры. 1693 г. февраль 20.
 126. Письмо патриарха Адриана Мелетию Вояхевичу, с извещением, что просимая им утвердительная грамота на звание архимандрита Киево-Печерской лавры ему посылается. 1693 г. февраль 11.
 127. Письмо Лазаря Барановича, архиепископа черниговского, патриарху Адриану, с благодарностью за посвящение в Москве Феодосия Углицкого в архиепископа черниговского. 1693 г. март 12.
 128. Письмо патриарха Адриана Лазарю Барановичу, архиепископу черниговскому, по поводу благодарственного письма Барановича за посвящение патриархом Феодосия Углицкого. 1693 г.
 129. Письмо патриарха Адриана Феодосию Углицкому, о том, что при жизни Лазаря Барановича нельзя ему, Углицкому, дать утвердительную грамоту на звание архиепископа черниговского. 1693 г.
 130. Письмо патриарха Адриана гетману Мазепе, с благодарностью за любовь и уведомлением о том, что утвердительной грамоты Феодосию Углицкому на звание архиепископа черниговского не послано. 1693 г. май 20.
 131. Письмо Варлаама Ясинского, митрополита Киевского, патриарху Адриану об отношениях к нему, Варлааму, лютеран и православных, живущих в польских владениях, и о поставлении им Иоасафа Кроковского ректором в Братский училищный монастырь. 1693 г. июнь 1.
 132. Письмо патриарха Адриана Варлааму Ясинскому, митрополиту Киевскому, с различными наставлениями относительно управления митрополией. 1694 год, январь.
 133. Грамота патриарха Адриана, утверждающая Феодосия Углицкого в звании архиепископа Черниговского. 1694 г. январь.
 134. Письмо патриарха Адриана Феодосию Углицкому, с уведомлением о том, что грамота, утверждающая Углицкого в звании архиепископа Черниговского, ему послана. 1694 г. январь.
 135. Письмо патриарха Адриана гетману Мазепе, о том, что грамота, утверждающая Углицкого в звании архиепископа Черниговского, послана. 1694 г. январь.
 136. Письмо патриарха Адриана Варлааму Ясинскому, митрополиту Киевскому, с просьбой наблюдать за странствующими в Малороссии греческими архиереями. 1694 г. декабрь.
 137. Письмо патриарха Адриана гетману Мазепе, с просьбой иметь наблюдение над странствующими в Малороссии архиереями греческими. 1694 г. декабрь.
 138. Письмо Варлаама Ясинского, митрополита Киевского, патриарху Адриану, содержащее ответ на вопрос патриарха о странствующих в Малороссии греческих архиереях. 1695 г. 7 февраля.
 139. Письмо Варлаама Ясинского, митрополита Киевского, патриарху Адриану, о посылаемой патриарху из Киево-Печерской лавры новонапечатанной второй части миней Димитрия Ростовского. 1695 г.
 140. Письмо гетмана Мазепы патриарху Адриану, о посылаемой патриарху из Киево-Печерской лавры новонапечатанной второй части миней Димитрия Ростовского. 1695 г. февраль 8.
 141. Письмо Мелетия Вояхевича, архимандрита Киево-Печерской лавры, патриарху Адриану, о посылаемой патриарху из лавры новонапечатанной второй части миней Димитрия Ростовского. 1695 г. февраля 26.
 142. Письмо Димитрия, архимандрита Глуховского Петропавловского монастыря, Адриану, по поводу посылаемой к патриарху второй части миней, составляемых Димитрием. 1695 г. март 4.
 143. Письмо гетмана Мазепы патриарху Адриану, с просьбой поставить в епископы Иоасафа Кроковского для помощи Варлааму Ясинскому, митрополиту Киевскому, наименовав нового епископа Переяславским. 1695 г. март 9.
 144. Письмо патриарха Адриана Варлааму Ясинскому, митрополиту Киевскому, с изъявлением согласия на поставление Иоасафа Кроковского в епископы Переяславские, и с пожертвованием 100 рублей на построение церкви трех святителей. 1695 г. май 28.
 145. Письмо патриарха Адриана гетману Мазепе, с изъявлением согласия на поставление Иоасафа Кроковского в епископы переяславские. 1695 г.
 146. Письмо патриарха Адриана Варлааму Ясинскому, митрополиту киевскому, с благодарностью за издание миней Димитрия. 1695 г. май 29.
 147. Письмо патриарха Адриана гетману Мазепе, по поводу присланной из лавры второй части миней Димитрия. 1695 г.
 148. Письмо патриарха Адриана Мелетию Вояхевичу, архимандриту Киево-Печерской лавры, с изъявлением благодарности за издание миней Димитрия. 1695 г.
 149. Письмо патриарха Адриана Димитрию, архимандриту Глуховского Петропавловского монастыря, с изъявлением благодарности за труды Димитрия по составлению миней. 1695 г.
 150. Ход дела о поставлении в архиепископы Черниговские Иоанна Максимовича, после смерти Феодосия Углицкого. 1697 г.
 151. Описание документов сборника "Иконы", не изданных в настоящем томе.


Довідки про колективи:

 КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

Тома, частини


Всі тома

 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ (1904) Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1859)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1871)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1872)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1883)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1887)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1861)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1888)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1910)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1863)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1868)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1902)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 4. (1867)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1869)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1870)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1886)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1905)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1894)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1909)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1911)

 • Теми:

 • Акти державного управління
 • Історія церкви


 • Рубрики:

   ПІВДЕННО-ЗАХІДНА РУСЬ
   УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського