До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України (1934)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007999


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
  1934. Т. І
  Дата(и):1934

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України / Робітничо-Селянський Уряд України: Видавництво ВУЦВК "Радянське будівництво і право", 1934.

  1934 Т. І. № 1-16.


  Видання містить постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки, постанови VI Сесії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету XII скликання за 1934 рік. Для юристів, істориків, політологів.

  Издание содержит постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики, постановления VI Сессии Всеукраинского центрального исполнительного комитета XII созыва за 1934 год. Для юристов, историков, политологов.


        Зміст

  1. Зміст № 1 від 5.01.1934 р.
  2. Постанова Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР. На доповідь Народного комісара юстиції та Генерального прокурора Республіки. Перелік випадків грубого порушення революційної законності на території певних районів Одеської, Чернігівської та Донецької областей. Конкретні пропозиції щодо виправлення такого положення місцевими органами влади і, особливо, органами прокуратури.
  3. Постанова Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Про стан справи охорони здоров’я в УСРР. Перелік певних досягнень і зрушень щодо медичного забезпечення населення за час 5- річки і певні ухвалення на майбутню 5-річку, зокрема: у галузі забезпечення робітництва медично-санітарним обслуговуванням; щодо поліпшення якості роботи медично-санітарних закладів; шодо санітарного оздоровлення, профілактичної та епідеміологічної роботи; щодо поліпшення санаторно- курортного обслуговування робітників та колгоспників; щодо охорони материнства та дитинства; щодо лікарняного будівництва; щодо допоміжної сільськогосподарської бази; щодо поліпшення матеріально-побутових умов медпрацівників; щодо кадрів громадського контролю та єдності планування оздоровчих заходів.
  4. Постанови Ради народних комісарів УСРР: 1. Про забезпечення будматеріалами пускових об’єктів медично-санітарного будівництва; 2. Про настановлення тов. Бесараба Я. І. На заступника керівничого справ РНК та секретаря УЕН.
  5. Постанови Комісії виконання при РНК УСРР: 1. Про виконання постанов РНК при УСРР і ЦК КП(б)У від 4-ХІІ 1932 р. «Про стан кінського поголів’я та про заходи його розвитку» та РНК УСРР від 29 вересня 1933 року «Про поліпшення конярства»; 2. Про виконання постанов щодо випуску мила; На фоні невиконання взятих на себе у минулому зобов'язань оголошені догани і накладені нові зобов'язання.
  6. Постанова Народного комісаріату комунального господарства УСРР «Про квартплату з персональних пенсіонерів». Роз’яснення механізму нарахування квартплати у випадку проживання з персональним пенсіонером членів його родини.
  7. Зміст № 2 від 16.01.1934 р.
  8. Постанови VI сесії Всеукраїнського центрального комітету XII скликання: 1. На доповідь Голови Ради народних комісарів УСРР тов. Чубаря В. Я. та співдоповідь Голови Держплану тов. Коцюбинського Ю. М. про контрольні числа народного господарства УСРР на 1934 рік; Звіт про успіхи у виконанні завдань 5-річки і ухвалення завдань у певних галузях на наступні 5 років: промисловість, сільське господарство, транспорт і зв’язок, соціально- культурне будівництво, радянська торгівля і постачання, комунальне та житлове господарство, капіталовкладення і бюджет.
  9. На доповідь РНК УСРР про державний бюджет УСРР на 1934 рік; Звіт про успіхи виконання першої 5-річки і ухвалення зведень з прибутків та видатків з держбюджету.
  10. Про затвердження постанов, ухвалених у період між V і VI сесіями ВУЦВК, що їх на підставі арт. 35 Конституції УСРР, має затвердити сесія ВУЦВК: .
  11. а) затвердити такі зміни й доповнення кодексів законів УСРР: Кодекс законів про працю УСРР, Кодекс законів про народну освіту УСРР, Цивільно- процесуальний кодекс УСРР, Кримінальний кодекс УСРР, Кримінально- процесуальний кодекс УСРР, Адміністративний кодекс УСРР, Поправно- трудовий кодекс УСРР.
  12. б) затвердити такі окремі постанови: у галузі радянського будівництва, у галузі промисловості і місцевого господарства, у галузі сільського господарства, у галузі культурно-соціального господарства, судоустрій, у галузі фінансів, настановлення.
  13. На доповідь Дніпропетровського обласного виконавчого комітету про радянське, господарське та соціально-культурне будівництво в області; Звіт про досягнення і недоліки в області і ухвалення завдань на майбутню 5-річку у галузях: промисловості, сільського господарства, транспорту та зв’язку, комунальній та житловій, заготівель, торгівлі та робітничого постачання, національно-культурного будівництва, фінансів, радянського будівництва .
  14. Зміст № 3 від 28.01.1934 р.
  15. Постанова Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР на доповідь про радянське господарське і культурне будівництво у Київській області.
  16. Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 12 скликання про обрання до складу Президії ВУЦВК т. Балицького В. А.
  17. Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету: про настановлення тов. Кацнельсона З. Б. на другого заступника Голови ДПУ УСРР, про увільнення тов. Леплевського І. М. від обов’язків заступника Голови ДПУ УСРР.
  18. Постанови Ради народних комісарів УССР: про проведення парувальної кампанії великої рогатої худоби, свиней та овець у 1934 році.
  19. про порайонні норми поставки молока державі у 1934 році.
  20. про проведення кінської парувальної кампанії у 1934 році.
  21. про розгортання індивідуального робітничого городництва.
  22. №4 від 4 лютого 1934 року.
  23. Постанови Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР.
  24. Про доповнення Кодексу Законів про працю.
  25. Про відповідальність за подання неправильних облікових відомостей та звітних даних і за порушення форм і строків подання обліково-звітних матеріалів.
  26. Про затвердження переліку постанов про державне страхування, що втратили чинність.
  27. Про почесні звання для робітників науки, техніки, мистецтва.
  28. Про обласні спеціальні капітали для кредитування робітничо –житлового будівництва.
  29. Про скасування відрахувань кооперативних організацій, державного та місцевого бюджетів до фонду сприяння будівництву й устаткуванню культурно-побутових і політосвітніх установ в колгоспах.
  30. Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  31. Про ради громадських організацій при обласних виконавчих комітетах.
  32. Про утворення трудової комісії в зв’язку з перенесенням столиці до м. Києва.
  33. Про перенесення столиці Української соціалістичної радянської республіки до м. Києва.
  34. Постанови Президії центрального виконавчого комітету.
  35. Про підсумки підготовки до 1933-34 навчального року та розгортання навчання .
  36. Про реорганізацію інститутів червоної професури УСРР.
  37. Про звільнення тов. Одінцова А. В. від обов’язків Паркомземсправ УСРР.
  38. Про настановлення тов. Скалиги Н. Ф. на наркома земельних справ УСРР.
  39. Постанови Ради народних комісарів УСРР.
  40. Про підготовку і проведення житло-комунального будівництва в 1934 році.
  41. Постанови Народного комісаріата юстиції УСРР.
  42. Про відповідальність за купівлю та перепродаж коней.
  43. Про боротьбу з антісанітарним утриманням житла.
  44. №5.
  45. 14 лютого 1934 року.
  46. Постанови Ради народних комісарів УСРР ЦК КП(б)У.
  47. Про затримання виплати зарплати вчителям.
  48. Про господарський і культурний розвиток Молдавської АСРР.
  49. Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР.
  50. Про кримінальну відповідальність за мужоложство.
  51. Постанови Президії центрального виконавчого комітету.
  52. Про перейменування Вознесенської сільради Ново-Троїцького району у Червону-Сивашську.
  53. Про перечислення населених пунктів Бабичівка Бабичевської сільради, Черняхівського району до складу Пулинського району.
  54. Про перейменування хутора Шультип Покровської сільради, Покровського району у хутір імені тов. Циково.
  55. Постанови Ради народних комісарів УСРР.
  56. Про ліквідацію заборгованості системі споживчої кооперації.
  57. Про проведення культжитзбору 1934 року на території УСРР.
  58. Про скасування обмежень для перемолу зернових, круп’яних і бобових культур колгоспами.
  59. Про звернення голови комісії по набору робочої сили при РНК УСРР.
  60. Про проведення обліку сільськогосподарських фахівців.
  61. Постанова народного комісаріату юстиції УСРР.
  62. Про відповідальність за зламання встановленого порядку закупівлі хліба державними і кооперативними організаціями.
  63. №6.
  64. 16 лютого 1934 року.
  65. Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР.
  66. Про встановлення безоплатного навчання у вищих учбових закладах.
  67. Постанови Ради народних комісарів УСРР.
  68. Про право на полювання.
  69. Про поставку вовни державі в 1934 році.
  70. Про хід будування Завальського графітного заводу.
  71. №7.
  72. 4 березня 1934 року.
  73. Постанови Ради народних комісарів УСРР ЦК КП(б)У.
  74. Про обов’язкову поставку зерна державі колгоспами та одноосібними господарствами з урожаю 1934 року.
  75. Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  76. Про ліквідацію Комісії виконання при РНК УСРР.
  77. Постанови Президії Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету.
  78. Про поповнення складу Урядової комісії по організації центральних установ міста Києва.
  79. Про звільнення тов. Цуцульківського Я. С. від обов’язків заступника Постпреда УРСР при Уряді СРСР.
  80. Про настановлення тов. Цуцульківського Я. С. і Ярошенка Л. Г. на заступників Наркомлегпрома УСРР.
  81. Про звільнення заступника Наркомземсправ УСРР.
  82. Про звільнення від обов’язків заступника Наркомлегпрома УСРР.
  83. Постанови Ради народних комісарів УСРР.
  84. Про організацію Всеукраїнського інституту експериментальної медицини.
  85. Про обов’язкову загальну реєстрацію в органах Управи народногосподарського обліку УСРР всіх промислових підприємств.
  86. Про підсумки та завдання по ліквідації неписьменності та малописьменності.
  87. №8.
  88. 10 березня 1934 року.
  89. Постанова Всеукраїнського виконавчого комітету.
  90. Про розформування Божедарівського, Лихівського, Михайлівського, Ново-Миколаївського, Петриківського районів та часткової зміни районних меж Дніпропетровської області.
  91. Постанови Президії Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету.
  92. Про перечислення Піддубнівської, Пологівської, Погребської, Гнилицької та Миколаївської сільрад Яготинського району Харківської області до складу Мало-Дівицького району Черніговської області.
  93. Про перетворення Васильківської селищної ради на міську раду та перечислення селища міського типу Василькова до розряду міст.
  94. Про настановлення тов. Храмова В. І. на заступника Постпреда УСРР при уряді СРСР.
  95. Про відзначення десятиріччя рад фізичної культури на Україні.
  96. Про утворення Всеукраїнських курсів марксизму-ленінізму.
  97. Про відзначення успішної боротьби Спартаківського району за збільшення врожайності і передстрокове виконання державних завдань.
  98. Про нагородження фізкультурних організацій та фізкультурних працівників з нагоди десятиріччя рад фізичної культури на Україні.
  99. №9.
  100. 17 березня 1934 року.
  101. Постанови Ради народних комісарів УСРР ЦК КП(б)У.
  102. Про обов’язкову поставку соняшника державі колгоспами та одноосібними господарствами з урожаю 1934 року.
  103. Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР.
  104. Про ліквідацію мисливської кооперації і реорганізацію мисливського господарства.
  105. Постанова Президії центрального виконавчого комітету.
  106. З нагоди святкування міжнародного жіночого комуністичного дня 8-го березня.
  107. Постанова Ради народних комісарів.
  108. Про розвиток музичної промисловості УСРР.
  109. №10.
  110. 25 березня 1934 року.
  111. Постанова Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У.
  112. Про вибір 1934 року 10000 кращих колгоспників і колгоспниць до сільськогосподарських вищих навчальних закладів і технікумів України.
  113. Постанови Президії центрального виконавчого комітету.
  114. Про реорганізацію органів влади у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
  115. Про звільнення тов. Пахомова Я. З. від обов’язків заступника наркома земельних справ УСРР.
  116. Про звільнення тов. Озол Ж. К. від обов’язків члена президії Найвищого суду УСРР та про призначення тов. Дубініна Л. Л. на члена президії Найвищого суду УСРР.
  117. Про поповнення складу Урядової Комісії по організації переїзду центральних установ до міста Києва.
  118. Про зміни в складі Республіканської земельної комісії.
  119. Постанови Ради народних комісарів.
  120. Про підсумки соцзмагання і всеукраїнського конкурсу на краще виконання фінансового плану четвертого кварталу.
  121. Про надання М. М. Синельникову звання народного артиста УРСР.
  122. Постанова Народного комісаріату юстиції і всеукраїнської ради профспілок.
  123. Про порядок відрахувань на утримання дитячих ясел і садків.
  124. Постанова Народного комісаріату здоров’я УСРР.
  125. Про межі Одеських курортів.
  126. №11.
  127. 28 березня 1934 року.
  128. Постанова Президії центрального виконавчого комітету і ради Народних комісарів УСРР.
  129. Про зміну Адміністративного Кодексу УСРР.
  130. Постанова Президії центрального виконавчого комітету.
  131. На доповідь НКЗемсправ, Уповнаркомрадгоспів, НКПостачання та Уповнаркомважирому про стан підготовленості весняної сівби 1934 року.
  132. Постанова Секретаріату Всеукраїнського центрального виконавчого комітету .
  133. Про підсумки призову громадян 1911 року народження і готування до призову громадян 1912 року народження.
  134. Постанова Ради народних комісарів.
  135. Про ліквідацію ДВОУ та організацію окремих типізованих видавництв.
  136. Постанови НКЮ УСРР.
  137. Про відомості, які обов’язково треба зазначати у судових вироках.
  138. Про надання контролерам-ревізорам державних трудових ощадних кас прав органів дізнання.
  139. №12.
  140. 4 квітня 1934 року.
  141. Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і ради Народних комісарів УСРР.
  142. Устав про обласні комісії організації і розпорядження фондом імені В. І. Леніна допомоги безпритульним дітям.
  143. Про зміну статті 3 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР « Про орендну плату за будинки, що ними відають міські та селищні ради».
  144. Про зміну частини першої статті 135 Кримінального кодексу УСРР.
  145. Про зміну статей 385, 387, 390, 393 і скасування статті 388 Адміністративного кодексу УСРР та про доповнення його статею 391.
  146. Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  147. Про утворення міських районних рад у місті Одесі.
  148. Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  149. Про перехідний червоний прапор Президії ВУЦВК для області за кращі показники врожайності цукрових буряків .
  150. Про відзначення XV-річчя червоноармійських газет.
  151. Про розформування Вознесеньської та Миколаївської сільрад, Запорізьської міськради і поширення міської округи міста Запоріжжя.
  152. Про ліквідацію Старо-Міської сільради, приєднання околиці Старе місто до міської смуги міста Вінниці.
  153. Про увічнення пам’яті А. М. Дудника.
  154. Про нагородження званням “Героя праці” тов. Рачука І. Т.
  155. Про звільнення тов.Макеєнка М. Н. від обов’язків уповноваженого НКвод СРСР при уряді УСРР.
  156. №13.
  157. 7 квітня 1934 року.
  158. Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР.
  159. Про періодичні надвишки для працівників комунальної пожежної охорони.
  160. Про зміну статті 2 і 3 постанови ВУЦВК і РНК УСРР «Про ліквідацію мисливського господарства».
  161. Постанова Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  162. Про наслідки проведення на Україні всесоюзного конкурсу на кращу по роботі сільраду.
  163. №14.
  164. 11 квітня 1934 року.
  165. Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР.
  166. Про організацію районних прокуратур УСРР.
  167. Про пенсійне забезпечення наукових працівників та викладачів вищих шкільних закладів і робітничих факультетів.
  168. Про підготовку наукових и науково-педагогічних працівників та вчені ступені та звання.
  169. Про встановлення плати за спускання відхідних спадних вод.
  170. Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  171. Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  172. Про передання Всеукраїнської академії наук до відання Ради народних комісарів УСРР.
  173. Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  174. Про звільнення тов. Федотова К. Я. від обов’язків заступника Наркомгоспу УСРР.
  175. Про наставлення тов. Гонтаря А. Т. на другого заступника Наркомземсправ УСРР.
  176. Постанова НКЮ УСРР.
  177. Про порядок видання судових наказів.
  178. №15.
  179. 19 квітня 1934 року.
  180. Постанова Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У.
  181. Про поправки до постанови Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У про набір 10000 кращих колгоспників і колгоспниць 1934 до сільськогосподарських вищих навчальних закладів і технікумів.
  182. Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  183. Про житлові товариські суди.
  184. Про періодичні надвишки заробітної плати працівникам районних відділів фінансів та ощадних кас.
  185. Постанова Секретаріату Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  186. Про роботу системи ощадкас та держкредиту.
  187. Постанова Ради народних комісарів УСРР.
  188. Про підвищення кваліфікації вчителів.
  189. Постанова Економічної наради УСРР.
  190. Про стан виконання постанови РПО від 22. 12 1933 року “Про порядок постачання пальним в радгоспах і МТС”.
  191. №16.
  192. 22 квітня 1934 року.
  193. Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР.
  194. Про постачання найголовнішим книгосховищам видань, що виходять на Україні.
  195. Про реорганізацію народних комісаріатів та центральних установ УСРР.
  196. Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  197. Про перейменування залізничних станцій.
  198. Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
  199. Про звільнення тов. Бикова М. О. від обов’язків заступника УповНКВажпрому при уряді УСРР.
  200. Про настановлення тов. Григор’єва К. М. на першого заступника Наркомземсправ УСРР.
  201. Про звільнення тов. Семка С. М. від обов'язків керівничого Центральної архівної управи УСРР.
  202. Про склад центральної першотравневої комісії.
  203. Про відновлення роботи комісії в справах оцінки майна.


  Довідки про колективи:

   РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР

  Теми:

 • Акти державного управління


 • Рубрики:

   ДЕРЖПЛАН УРСР
   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського