До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Архив Юго-Западной России (1904)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0006668


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1. (1904)
Дата(и):1904


 Переглянути документ   


Опис документа:

Архив Юго-Западной России / издаваемый временною комиссіею для разбора древних актов высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генерал-Губернаторе. – Киев: Типографія Императорскаго Университета св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1904.

Часть 1. Том 12: Акты, относящіеся къ исторіи Львовскаго Ставропигіальнаго братства (продолженіе). - 1904. - 871 с.


У серії «Архів Південно-Західної Росії» було надруковано документи Київського архіву, який видавала Київська археографічна комісія з 1859 по 1911 рік. Всього вийшло 34 томи. Київський архів було засновано за Височайшим повелінням у 1852 році при Університеті Св. Володимира для зберігання давніх актових книг Київської, Подільської та Волинської губерній. З ініціативою його укладення виступив головний діяч тимчасової комісії, організованої в 1843 році для розгляду давніх актів при київському військовому, подільському і волинському генерал-губернаторові, — професор М. Д. Іванишев. Опис цього архіву успішно виконувався під керівництвом п. Царевського (з 1866): чотири описи актових книг надруковані в 1869 році. Всього книг в архіві 5883, щорічно описувалося до 5 книг. Архів містить документи з історії України в XIII—XVIII ст. Основним джерелом для видання був Київський центральний архів, а також документи, що надійшли до Київської комісії від приватних осіб, монастирів і різних установ. Для юристів, дослідників, студентів.

В серии «Архив Юго-Западной России» были напечатаны документы Киевского архива. Издание было предпринято Киевской археографической комиссией с 1859 по 1911 год. Всего вышло 34 тома. Киевский архив был учрежден по Высочайшему повелению в 1852 году при Университете Св. Владимира для хранения древних актовых книг Киевской, Подольской и Волынской губерний. Основание его состоялось по инициативе главного деятеля временной комиссии, открытой в 1843 году для разбора древних актов при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе, — профессора Н. Д. Иванишева. Описание этого архива пошло успешно под руководством г. Царевского (с 1866): четыре описи актовых книг напечатаны в 1869 году. Всего книг в архиве 5883, ежегодно описывалось до 5 книг. Архив содержит документы по истории Украины XIII—XVIII в. Основным источником для издания служат документы Киевского центрального архива, а также документы, которые поступили в Киевскую комиссию от частных лиц, монастырей и разных учреждений. Для юристов, исследователей, студентов.


      Зміст

 1. Список лиц, вступивших в члены Львовского Ставропигиального братства в 1586, 1590, 1591, 1597, 1600, 1601 и 1609 гг.
 2. 1619—1634, 1666, 1688, 1691—1705 гг. Инвентари и реестры церковного имущества и библиотеки Львовского Ставропигиального братства: а) Инвентарь библиотеки и ризницы Львов. Ставропиг. бр. 1119—1634 г.; б) Ревизия книг церковных, ревизия библиотеки брат. и сосудохранительницы 1638—1692 гг. ; в) Реестры вещей, пожертвованных в Балабановскую часовню и церковь Успения 1691—1704 г.; г) Реестр нотных тетрадей, принадлежащий Львов. Ставропиг. бр. 1697 г.
 3. 1633, 1654—1719 гг. Устав и протоколы Львовского Онуфриевского братства, находившегося под покровительством Львовского Ставропигиального братства.
 4. 1665—1722 гг. Приходо-расходные книги Львовского Онуфриевского братства, находившегося под покровительством Львовского Ставропигиального братства.
 5. 1686—1725. Протоколы заседаний Львовского Ставропигиального братства.
 6. 1662—1723 гг. Записи, относящиеся к типографии Львовского Ставропигиального братства.
 7. 1639—1701 гг. Записи судебные, относящиеся к типографии Львовского Ставропигиального братства.
 8. 1586—1881 гг. Помянник Львовского Ставропигиального братства.
 9. 1717—1796 гг. Помянник Львовского Богоявленского братства.
 10. 1590 года, 12 июня. Послание Михаила Рогозы, митрополита Киевского к Гедеону Балабану, епископу Львовскому, Галицкому и Каменца-Подольского, которому указывает на обиды, нанесенные им братствам: Львовскому и Рогатинскому, и увещевает воздерживаться впредь от всякого соблазна православных.
 11. 1590 года. Несогласие между братчиками Львовского Ставропигиального братства, инсинуации пред епископом Гедеоном некоторых из братчиков, и отсюда вражда последнего к братству.
 12. 1608 г. Окружное послание Львовского Ставропигиального братства ко всем православным людям с извещением о претерпеваемых гонениях от поляков и с просьбой о материальной помощи.
 13. 1613 года, 8 ноября. Послание Иеремии Тисаровского, епископа Львовского, Галицкого и Каменец-Подольского к Львовским мещанам и предмещанам с увещанием жить в благочестии, согласии, взаимной и братской любви и дать денежную помощь на подкрепление тяжб в королевском суде.
 14. 1617 года. Ссоры между братчиками Львовского Ставропигиального братства и обращение оскорбленного к суду светскому помимо суда братского.
 15. 1623 года. Дело Львовского Ставропигиального братства с магистратом относительно публичных похорон и церковных процессий.
 16. 1644 года, 16 февраля. Предписание короля Владислава IV Львовским властям повлиять на старших братчиков Львовского Ставропигиального братства, чтобы они дали отчет братству в расходах и приходах с того времени, как получили в свое управление имущество братства от Романа Стрелецкого.
 17. 1644, 16 февраля, 5 июня. Дело Львовского Ставропигиального братства с бывшим старшим братчиком Романом Стрелецким, который обвиняет старших братчиков, взявших на себя управление имуществом братства, в том, что они в продолжении 10 лет не давали отчета братству и расходовали церковное имущество в свою пользу.
 18. 1648 года, м. февраля. Форма квитанции, какую поручало дать Ставропигиальное братство посланным братчикам к Феофиле Собейской.
 19. 1656 года, 15 августа. Копия квитанции, какую дало Львовское Ставропигиальное братство г. Афендиковой и ее сыну Петру.
 20. 1657 года, 4 февраля. Письмо Львовского Ставропигиального братства к Феофиле Собейской с просьбой об отдаче процентов за четыре года, следуемых с имения Збоиск.
 21. 1657 года, 4 февраля. Письмо Львовского Ставропигиального братства к епископу Луцкому Дионисию Балабану относительно о. Исаии, принятого братством в настоятели церкви, с извещением, что о. Исаия показал братству отпускную грамоту от него — епископа и особенное письмо к братству, свидетельствующее о его — Исаии нравственных качествах.
 22. 1657 года, 7 февраля. Рекомендовательное и благословенное письмо Дионисия Балабана, епископа Луцкого и Острожского, данное о. Исаии к Львовскому Ставропигиальному братству.
 23. 1657—1659 гг. Письмо Львовского Ставропигиального братства к монаху Креховские обители Феофану с просьбой приехать во Львов и послужить храму Пр. Богородицы.
 24. 1657—1659 гг. Письмо Львовского Ставропигиального братства к иеромонаху Варлааму, игумену Креховского монастыря, с просьбой отпустить во Львов, в братскую церковь Успения Пр. Богородицы, иеромонаха Феофана.
 25. 1659 года, 8 марта. Письмо Львовского Ставропигиального братства к Феофиле Собейской с просьбой сделаться патронкой братства и добродетельницей его госпиталя.
 26. 1659 года, 27 марта. Письмо Львовского Ставропигиального братства к Киевскому митрополиту Дионисию Балабану с увереностью, что он освободит весь русский народ от Польского ярма, следовательно и братство, с просьбой принять вместе с другими панами на ауденцию и посылаемых им двух братчиков: Михаила Слезку и Василия Коренцовича, которые устно расскажут о претерпеваемых русскими гонениях от магистрата, и принять маленький подарочек.
 27. 1659 года, 27 ноября. Письмо Львовского Ставропигиального братства к Киевскому митрополиту Дионисию Балабану относительно согласия и благословения его на назначение братству отца Зосимы Согнекявича проповедником и священником при братской церкви.
 28. 1659 года, 27 ноября. Письмо братства к о. Зосиме, которого братство просит прибыть во Львов на праздник Рождества Христова с благословения митрополита и быть ходатаем пред Киевским митрополитом относительно благословения братства и рекомендовать ему хорошего дьякона.
 29. 1659 года, 23 декабря. Благодарственное письмо Львовского Ставропигиального братства к Киевскому митрополиту Дионисию Балабану за данное им благословение братству и с просьбой быть его защитником в тяжелое время.
 30. 1667 года, 21 января. Письмо братства к митрополиту Киевскому Антонию Винницкому с просьбой, чтобы он написал письмо Григоровичу относительно продажи дома, обнадеживая его своим прибытием во Львов, и к Львовскому старосте, прося последнего не позволить никому внести в книги заявления относительно продажи дома.
 31. 1676 года, 15 июля. Постановление Львовского братства относительно проповедника, учителя школы и назначения им платы.
 32. 1688 года, 24 июня. Письмо Скитского игумена Иова к Львовскому братству о невозможности отвечать братству за недостатком времени, но скоро пришлет людей, которые устно поговорят с братством.
 33. 1699—1701 г. Рескрипт короля Августа II-го, которым приказывается польским властям города Львова не препятствовать русским людям подавать свои голоса в разных городских делах после поляков и армян. Судебное дело по этому вопросу между поляками и русскими.
 34. 1700 года, 14 января. Письмо Георгия Папары к Львовскому Ставропигиальному братству с поздравлением нового года, передачей ключа от братской кассы Петру Семионовичу для выкупа заложенной цепи и предложения, в случае нужды, передавать братские требования в его дом, откуда уже известят его — Папару, чтобы таким образом избежать лишних церковных расходов.
 35. 1700 года, 18 июня. Письмо Георгия Папары к Львовскому Ставропигиальному братству относительно приема в братскую церковь Успения Пр. Богородицы рекомендуемого им дьякона.
 36. 1700 года, 4 сентября. Письмо А. Красовского к Петру Семеновичу относительно отдачи отчета в расходах церковных сумм после смерти его брата Николая.
 37. 1701 года, 24 февраля. Рескрипт короля Августа II-го, данный Львовскому Ставропигиальному братству, которым предписывается назначенным комиссарам по делу между братством и епископом Львовским Иосифом Шумлянским, чтобы они в присутствии своем заставили Шумлянского взять епископскую кафедру из братской церкви, где он силой ее поставил и отнял обе от братства его церкви, определил новых духовных лиц в братские церкви, а старых силой принудил принять унию, чтобы комиссары внушили Шумлянскому, что он не имеет права принуждать русских и его духовных к унии, что братству разрешается, как прежде, брать себе духовных лиц с другой епархии, а тех, которые теперь у них, рассчитать, что он король берет братство под свое покровительство, а на тех, кто будет преследовать братство за то, что оно унии не приняло, налагает штраф в 1000 гривен.
 38. 1702 года, 5 марта. Письмо проповедника и духовника Львовского Ставропигиального братства Самуила Красусского к проповеднику Киево-Печерской Лавры Силуану Озерскому относительно того, что не он — Красусский преследует, а он преследуем, что верует так, как верил, и церковь православная велит, что во Львове стали давать русским людям места, и высказывает опасение, как бы вследствие этого не произошли кровопролития.
 39. 1702 года, 28 мая. Письмо Почаевского игумена Иосифа Саевича к старшему братчику Петру Семеновичу, братскому книгопродавцу, относительно молчания последнего о современных движениях среди русского общества.
 40. 1704 года, 11 июня. Иосиф Шумлянский, еп. Львовский, Галицкий и Каменец-Подольский, подтверждает все права и привилегии Львовского Ставропигиального братства и публично кается о несправедливом своем прежнем отношении к помянутому братству.
 41. 1707 года, 28 февраля. Грамота царя Петра Великого, данная Львовскому Ставропигиальному братству на свободную продажу книг на Украине и сбор пожертвований на украшение храма.
 42. 1708 года, 2 марта. Письмо Иосифа Шумлянского, епископа Львовского, Галицкого и Каменец-Подольского, к нунцию Николаю Спиноле, с провозношением Львовского Ставропигиального братства, с указанием его благотворной деятельности, его прав и о согласии принять унию.
 43. 1708 года, 2 марта. Письмо Иосифа Шумлянского к приближенному нунция с извещением о принятии братством унии и надеждой об оставлении его при всех его правах.
 44. 1708 года, 22 августа. Письмо Львовского Ставропигиального братства к нунцию Николаю Спиноле о том, что Иосиф Шумлянский должен от многих лет братству 1500 злотых, которые братство пожертвовало свящ. конгрегации на основание общежития (семинарии) для русских людей при "congregatio de propaganda fide", а так как дом не был куплен, то братство просит нунция, чтобы он написал письмо к старосте и воеводе Белзскому и епископу Перемышльскому, Георгию Винницкому, чтобы они хлопотали о возврате этих денег братству.
 45. 1712 года, 1 сентября. Письмо нунция Одескальки, архиепископа Медиоланского к братству о принятии им православного проповедника, которого оно должно прогнать или заставить публично принять унию, с напоминанием, что хотя Ставропигия уже четыре года почивает на материнском лоне Римской церкви, но он — архиепископ не видит в своей канцелярии никаких отчетов в доходах братства, для ревизии и просмотра которых он пришлет кого-либо из своих людей.
 46. 1712 года, 21 сентября. Письмо Львовского Ставропигиального братства к нунцию Одескальки, архиепископу Медиоланскому, относительно того, чтобы братство представило своего проповедника Виталия Яндзинского префекту Феотинов Стефану Тромбетти, перед которым Яндзинский и произнес бы свое исповедание, на что и прилагается записка, что братство готово согласиться на ревизию относительно благолепия и порядка в храме, чистоты в алтаре, ризнице, правильности богослужения, что же касается имущества и счетов, то никакой ревизии братство подлежать не должно, так как на этом основании братство приняло унию, имеет королевские привилегии в том, что члены братства не только ктиторы и попечители церкви, но и старшие из народа Русского, обязаны защищать права целой нации; доходы же имеют от собственного капитала и промысла и отчет в них отдают только старшие братчики полному собранию братства, а потому просят раз навсегда освободить их от притязаний в этом отношении.
 47. 1713 года, 16 сентября. Грамота короля Августа II-го, в силу которой русские могут занимать все должности в магистрате, быть в числе 40 мужей, платить подати наравне с поляками, заниматься всякого рода торговлей, ремеслами и искусствами, быть аптекарями и хирургами, пользоваться одинаковыми правами и вольностями с поляками. На нарушителей данных прав налагается штраф в 1000 венгерских злотых или вечное изгнание.


Довідки про колективи:

 ДРУКАРНЯ Г.Т. КОРЧАК-НОВИЦЬКОГО
 КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Тома, частини


Всі тома

 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ (1904) Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1859)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1871)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1872)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1883)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1887)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1861)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1888)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1910)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1863)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1868)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1902)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 4. (1867)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1869)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1870)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1886)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1905)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1894)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1909)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1911)

 • Теми:

 • Релігійні організації
 • Історія церкви


 • Рубрики:

   БРАТСТВА
   ЛЬВІВ
   ПІВДЕННО-ЗАХІДНА РУСЬ
   СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ЛЬВОВІ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського